Sponsored Link:

Page Analysis

edu.nu.ac.th

ยินดีต้อนรับเข้าสู่ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
No description found
http://edu.nu.ac.th/
97 ratings.160 user reviews.
 • Links: 80
 • Speed: (0.574 seconds) 9% of sites are slower.
 • Online Since: May 30, 2000

Web page information

 1. Title
  ยินดีต้อนรับเข้าสู่ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
 2. Keywords hit in search results
  055962402 055962411 65000 admin@stclements alofi australia available billionaires centre clements college commerical connect connected construction doccop education education@nu email facebook french gives higher inuinnaqtun inuktitut kitikmeot larger login makes millionaire national necessarily northbkk operations others pacific people phitsanulok phone population power province qikiqtani school share significantly smartviper south stclements under university welcome world แหล่งรวมข้อมูล คณะศึกษาศาสตร์ บทเรียนผ่านเครือข่ายอิ ภาควิชาการศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร มีสุวรรณ์สวัสดีครับ ยินดีต้อนรับเข้าสู่ วิวัฒน์
 3. Captured Content
  ประว ต ความเป นมา. เป าหมายและว ตถ ประสงค. ปร ชญา ว ส ยท ศน และพ นธก จ. กลย ธ การบร หารจ ดการ. CHE QA Online (ภาคว ชา). ร างเกณฑ ประก นค ณภาพ. การศ กษาภายใน ป 57 สกอ. ผลงานว จ ย คณะศ กษาศาสตร ระบบงานทะเบ ยนหน งส อร บ-ส ง. บร การน ส ต. การบร การและสว สด การน ส ต. แนะแนวอาช พและการศ กษาต อ. ผลการสอบว ดค ณสมบ ต สำหร บน ส ตปร ญญาเอก. ดาวโหลดไฟล แบบฟอร มต าง ๆ. เล อกรายการท ต องการ. บ นท กข อความขอสอนชดเชย. บ นท กข อความ. ขอใช ส อโสตท ศน ปกรณ. ขออน ม ต ใช เง นก จกรรม. ไปราชการ (เร ยนอธ การบด ). ไปราชการ (เร ยนคณบด ). ขออน ม ต การศ กษาด งาน. แบบใบลาป วยลาก จส วนต ว. ใบลาสำหร บน ส ต. ลาป วย ลาก จ ลาคลอด. ส งค นเอกสารประจำส ปดาห. ต วอย างแบบเข ยนโครงการ. ใบนำคร ภ ณฑ ออกภายนอกอาคาร. ใบย มว สด หร อคร ภ ณฑ. ประกาศคณะศ กษาศาสตร มหาว ทยาล ยนเรศวร. เร อง การส งผลงานการศ กษาค นคว าด วยตนเอง. ฉบ บสมบ รณ พร อม CD-ROM สำหร บน ส ต. ระด บปร ญญาโท (แบบ 1 ภาคการศ กษา และแบบ. 3 ภาคการศ กษา) ประจำป การศ กษา 2555. ประกาศคณะศ กษาศาสตร มหาว ทยาล ยนเรศวร. เร อง การลงทะเบ ยนเร ยนของน ส ตระด บปร ญญาเอก. แผนการศ กษา แบบ 1.1. ประกาศคณะศ กษาศาสตร มหาว ทยาล ยนเรศวร. เร อง แนวปฏ บ ต และเกณฑ การประเม นรายว ชา. การศ กษาค นคว าด วยตนเอง (IS) สำหร บน ส ต. ปร ญญาโท แผน ข. ประกาศคณะศ กษาศาสตร มหาว ทยาล ยนเรศวร. เร อง นโยบายและ��� ณล กษณะของการต พ มพ บทความ. หล กเกณฑ การเข าร วมก จกรรมเพ อพ ฒนา. ท กษะทางว ชาการและค ณล กษณะท พ ง. ประสงค ของน ส ตปร ญญาตร. คณะศ กษาศาสตร มหาว ทยาล ยนเรศวร. เกณฑ การพ จารณาความด ความชอบ. เอกสารแนะนำการใช งานระบบประเม นผ สอน. ออนไลน (สำหร บอาจารย ). เอกสารแนะนำการใช งานระบบประเม นผ สอน. ออนไลน (สำหร บเจ าหน าท ). เอกสารแนะนำการใช งานระบบประเม นผ สอน. ออนไลน (สำหร บน ส ต). ร บสม ครบ คคลเพ อบรรจ และแต งต งเป นพน กงานมหาว ทยาล ย. แจ งผลการประเม นค ณภาพผลงานว จ ยเช งว ชาการ. ผลงานว จ ยด านส งคมศาสตร คณะศ กษาศาสตร. นเรศวร อย ในระด บด มาก. NUQA Faculty of the year 2010. รองคณบด ฝ ายว ชาการและว จ ย คณะศ กษาศาสตร. นเรศวร เข าร บพระราชทานเข มเก ยรต ค ณน กว จ ย. ด เด น น กว จ ยด เด นสาขาส งคมศาสตร. ข าวประชาส มพ นธ. การจ ดการเร ยนร ตามกรอบมาตรฐาน TQF. - ตารางสร ปเร องเล าท ทรงค ณค า. งานว จ ย คณะศ กษาศาสตร มหาว ทยาล ยนเรศวร. ขอประชาส มพ นธ ประกาศสำน กงานคณะกรรมการ. ว จ ยแห งชาต เร อง การร บโครงการว จ ยท เสนอ. ขอร บท นอ ดหน นการว จ ย ประเภทบ ณฑ ตศ กษา. พ นธก จและอ ตล กษณ บ ณฑ ตประจำคณะศ กษาศาสตร. แบบฟอร มการทำว จ ยในช นเร ยน. หล กเกณฑ การเท ยบโอนประสบการณ. การปฏ บ ต การสอน ในสถานศ กษา. หล กเกณฑ การจ ดการศ กษาหล กส ตรควบ. ระด บปร ญญาโท 2 ปร ญญา. หล กเกณฑ การร บน ส ตเพ อเข าศ กษาปร ญญา ท สอง. ในระด บ บ ณฑ ตศ กษา. คณะศ กษาศาสตร อบรมคร ชำนาญการพ เศษ. คณะศ กษาศาสตร ร วมงานส ปดาห ว ทยาศาสตร แห งชาต. น ส ตใหม ระด บปร ญญาตร และการพบปะ. ผ ปกครองน ส ต ป 2557. นเรศวร ต อนร บผ บร หาร. คร ศาสตร อ ตสาหรรม จาก สจล. ศ กษาศาสตร ว จ ย คร งท 6. คณะศ กษาศาสตร มหาว ทยาล ยนเรศวร ออกหน วย. โมบายย น ตฯ คร งท 3 ท จ งหว ดกำแพงเพชร. คณะศ กษาศาสตร มหาว ทยาล ยนเรศวร ออกหน วย. โมบายย น ตฯ คร งท 3 ท จ งหว ดอ ตรด ตถ. คณะศ กษาศาสตร มหาว ทยาล ยนเรศวร ได ร บผลการประเม นค ณภาพภายในคณะ. ประจำป การศ กษา 2556 อย ในระด บด มาก. คณะศ กษาศาสตร มหาว ทยาล ยนเรศวร. จ ดโครงการการประเม นค ณภาพภายใน. คณะประจำป การศ กษา 2556. คณบด คณะศ กษาศาสตร มหาว ทยาล ยนเรศวร. ร วมแสดงความย นด ก บคณบด คณะส งคมศาสตร. พ ธ ไหว คร น ส ตโครงการจ ดการศ กษาเพ อพ ฒนาคร. ในถ นท รก นดารบนเขตพ นท ส งชายแดนไทย-เม ยนมาร ฯ. กรมหว งผ ใหญ เย ยมชมโรงเร ยนตำรวจตระเวนชายแดน. ศาสตราจารย สำเภา-ไพรวรรณ วรางก ร อ. พ ธ เป ดการแข งข นก ฬาส คร ชายขอบเกมส. คณะศ กษาศาสตร มหาว ทยาล ยนเรศวร จ ดโครงการ. ฝ กอบรมพ ฒนาคร ฯ คร ชำนาญการพ เศษ ร นท 81. คณะศ กษาศาสตร จ ดฝ กอบรมหล กส ตรพ ฒนาคร. " คร ชำนาญการพ เศษ" ร นท 80. คณะศ กษาศาสตร ขอเช ญร วมงานประเพณ สงกรานต. คณะศ กษาศาสตร มหาว ทยาล ยนเรศวร ออกหน วย Mobile. Unit ท อำเภออ มผาง จ งหว ดตาก. นเรศวร อบรมคร ชำนาญการพ เศษ. อ านข าวท งหมด. ข าวประชาส มพ นธ น ส ต และศ ษย เก า. ข าวประชาส มพ นธ. ระเบ ยบ ประกาศ คำส ง. ก จกรรมพ ฒนาน ส ต. ก จกรรมทำน บำร งศ ลปว ฒนธรรม. Online in site : 11. สถ ต การเข าชม. Faculty of Education, Naresuan University. Tumbol Thapo, Amphor Muang,. 65000 Phone : 055962411 Fax. August 21, 2014 15:13. var gaJsHost = (("https:" = document. " : "http://www."); document. write(unescape( ...
 4. Captured Keywords
  คณะกรรมการประจำคณะ, บ คลากร, หน วยงาน, ภาคว ชาเทคโนฯ, ปร ญญาตร, ปร ญญาโท, ปร ญญาเอก, สารสนเทศ, ข นตอนและกำหนดการ, ผลการสอบประมวลความร, ดาวโหลดเอกสารแนะนำคณะ, รายงานประเม นผล, ของดสอน, ประกาศคณะศ กษาศาสตร, ลงวารสารคณะศ กษาศาสตร, สายว ชาการ, ผลงานคณะศ กษาศาสตร, mapping, ประจำป ๒๕๕๗, phitsanulok province, education@nu, location, protocol, "https//ssl

Sub domains:

%Sub Domain:% of PageViewsPageViews per User
7.8%reg.nu.ac.th31.6%17.7
10.4%sci.nu.ac.th10.8%4.5
26.9%student.nu.ac.th10.5%1.7
11.7%nu.ac.th8.0%3.0
6.5%acad.nu.ac.th7.2%4.8
3.9%admission.nu.ac.th5.7%6.4
3.6%ecpe.nu.ac.th4.1%5.0
2.6%nurse.nu.ac.th3.3%5.5
12.1%edu.nu.ac.th3.1%1.1
3.9%medsci.nu.ac.th2.1%2.4
1.3%health.nu.ac.th2.1%7.1
1.3%meded.nu.ac.th2.1%7.1
2.6%pyo.nu.ac.th1.8%3.0
5.2%pha.nu.ac.th1.5%1.2
1.3%webmail.nu.ac.th1.2%4.0
2.6%human.nu.ac.th0.9%1.5
1.3%agi.nu.ac.th0.9%3.0
1.3%e-learning.nu.ac.th0.9%3.0
2.6%bnc.nu.ac.th0.6%1.0
2.6%sad.nu.ac.th0.6%1.0
1.3%eng.nu.ac.th0.6%2.0
1.3%dauphine.nu.ac.th0.3%1.0
1.3%lib.nu.ac.th0.3%1.0
ยินดีต้อนรับเข้าสู่ ...
Phitsanulok Province. 65000 Phone : 055962411 Fax. 055962402 . education@nu.ac.th June 12, 2012 11:06
http://www.edu.nu.ac.th/2005/
New Page 1 [www.edu.nu.ac.th]
http://www.edu.nu.ac.th/wbi/Learning_Photoshop/1main.htm
แหล่งรวมข้อมูล www.edu.nu.ac.th
College : doccop.com, swfc.edu, nu.ac.za, northbkk.ac.th @ SmartViper. College : doccop.com, swfc.edu, nu.ac.za, northbkk.ac.th @ SmartViper.com
http://www.siamanswer.com/media/www.edu.nu.ac.th/selfaccess/researches
National University
Not necessarily. Due to the population size of the US vs Australia the US has a significantly larger population of millionaire and billionaires.
http://malibu.nu.edu/nu_kiosk/
qikiqtani.edu.nu.ca
Qikiqtani School Operations Login to TAK UNDER CONSTRUCTION. Qikiqtani School Operations Login to TAK UNDER CONSTRUCTION
http://qikiqtani.edu.nu.ca/
Edu Nu | Facebook
Edu Nu is on Facebook. Join Facebook to connect with Edu Nu and others you may know. Facebook gives people the power to share and makes the world more open and connected.
http://www.facebook.com/edunu63
St Clements University Higher Education School - Niue
Web site: www.stclements.edu.nu Email: admin@stclements.edu.nu. P O Box 211 Commerical Centre Alofi, Niue. South Pacific
http://www.stclements.edu.nu/
คณะศึกษาศาสตร์ ...
คณะศึกษาศาสตร์ ภาควิชาการศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร www.edu.nu.ac.th ...
http://thaiwebdd.com/www-97836/%E0%B8%84%E0%B8%93%E0%B8%B0%E0%B8%A8%E0%B8%B6%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C-%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A8%E0%B8%B6%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B2-%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%A8%E0%B8%A7%E0%B8%A3-edu-nu-ac-th-education-depart-index-asp.html
(SOON) French Kitikmeot School Operations
Kitikmeot School Operations: Welcome to: This page is also available in: (SOON) Inuinnaqtun (SOON) Inuktitut (SOON) French: Kitikmeot School Operations
http://kitikmeot.edu.nu.ca/
บทเรียนผ่านเครือข่ายอิ ...
ดร.วิวัฒน์ มีสุวรรณ์สวัสดีครับ ... ...
http://www.techno.edu.nu.ac.th/elearning/
No Coupons found for this website.

500 characters left

Your Review: (5 out of 5)
refresh captcha


Reviews
Server Information
IP Address: 49.231.30.30
Server:Microsoft-IIS/7.0
Powered By:ASP.NET
Traffic% of Internet UsersReach
1 day: 63,207 0.0022% 88,281
7 days: 55,776 0.0031% 57,339
1 month: 57,088 0.0029% 61,786
3 months: 56,762 0.00292% 59,710
PageViews% of Internet PageViewsPage Views Per User
1 day: 40,144 0.00021% 10
7 days: 74,673 0.000103% 3.4
1 month: 64,150 0.000115% 4.1
3 months: 67,307 0.000107% 3.7
UsersCountryRank Within Country% of overall PageViews
80.4%Thailand60588.5%
6.9%China69,9985.6%
2.9%USA355,3381.6%
1.8%India198,1222.1%
7.9%Other Countries~2.3%
UsersCityRank in City% of overall PageViews
72.2%Bangkok (Thailand)37071.3%
3.6%Phitsanulok (Thailand)1813.7%
1.7%Nonthaburi (Thailand)9180.6%
1.3%Nakhon Sawan (Thailand)861.0%
1.2%Chiang Mai (Thailand)6350.5%
0.7%Pathum Thani (Thailand)1500.3%
0.6%Phichit (Thailand)651.3%
0.5%Nakhon Pathom (Thailand)2870.3%
0.5%Surin (Thailand)2390.1%
0.5%Chanthaburi (Thailand)3800.2%
17.3%OTHER ~10.7%
Site Disclaimer:

All trademarks are the property of their respective owners. The facts, figures, reviews, records, stats, and other data presented on this page is for suggestion and information purposes only. PageGlimpse.com is not responsible for any incorrect or incomplete information. PageGlimpse.com does not take responsibility for any user-reviews of websites inside its resource and reserves the right to keep or remove those. It is highly recommended that you review all the data for accuracy.