Sponsored Link:

Page Analysis

Sponsored Link:

rb.infor.pl

Rachunkowość Budżetowa | wydanie internetowe
Informacje o podatkach, prawie i gospodarce, archiwum publikacji i aktów prawnych.
http://rb.infor.pl/
361 ratings.601 user reviews.
 • Links: 17
 • Speed: (1.082 seconds) 34% of sites are slower.

Web page information

 1. Title
  Rachunkowość Budżetowa | wydanie internetowe
 2. < meta > Description
  Informacje o podatkach, prawie i gospodarce, archiwum publikacji i aktów prawnych.
 3. Keywords hit in search results
  aktywne artykułó bezpłatnego budżetowa budżetowy doradztwo druki dyżury dziennik finansó firma formularze forsal gazeta index infor inforbook inforlex informacji internetowa internetowe kadrowych kadry kanałó kariery katalog klucz konsultanci księgowość księgowych księguje kwartału leczenie logistyka macierzyński momencie najlepszy najobszerniejszy należności należnych niezapłaconych nowości odpowiedzi odprawa odsetek odsetki oferta okresó opłaty organó pobierania podatek podatki podatkowych pojazdu polki porad poradnictwo pracownika pracy praktycznych prawna prawne prawo prnews profesjonalne przejazd przepisy przez przypis publiczny publicznych publikacje pytania rachunkowość robimy rynku sektor sfery sortowanie sprawozdawczość stron szkolenia także uprawnienia urlop urlopu urlopy weteranó wszystkie wychowawczego wydanie wykorzystywania zapis zapłaty zawodowe zbió źró zwolnienia zwolnienie
 4. Search Engine Recommended Keywords
  Infor EAM, Infor Ion, Infor Software, Infor Knowledge Zone, Lawson Software, Charles Phillips, Infor365, Manhattan Associates,
 5. Captured Content
  Ustaw jako stronÄ startowÄ Notatnik Zamà w abonament. rozwiÅ opcje zaawansowane ». « zwiÅ opcje zaawansowane. Numer ogà lny pisma. Tylko w tym numerze. — Polecamy w INFOR RB —. Wskaźniki i stawki .INFOROrganizer. SÅ ownik rachunkowoÅ ci budÅ etowej. Wydanie bieÅ Ä ce. RachunkowoÅ Ä BudÅ etowa. nr 17 / 2014. RachunkowoÅ Ä w oÅ wiacie. RachunkowoÅ Ä w instytucjach pomocy spoÅ ecznej. Zasady odpowiedzialnoÅ ci za nienaleÅ yte wykonywanie obowiÄ zkà w z zakresu rachunkowoÅ ci. Ujmowanie wÅ aÅ ciwych dowodà w ksiÄ gowych w ksiÄ gach rachunkowych samorzÄ dowej jednostki budÅ etowej. Jak ujÄ Ä Å wiadczenie z zasobà w ZFÅ S przeznaczone na dofinansowanie wydatkà w pracownika jednostki budÅ etowej. Kiedy kierownik jednostki moÅ e odpowiadaÄ za nieterminowe regulowanie zobowiÄ zaÅ. Ewidencja roszczeÅ spornych w paÅ stwowej jednostce budÅ etowej. Kredyt bankowy jako forma finansowania dziaÅ alnoÅ ci samorzÄ du terytorialnego. W jakim paragrafie ujÄ Ä wpÅ yw z tytuÅ u opÅ aty za wydanie karty parkingowej osobie niepeÅ nosprawnej. W jakim paragrafie ujÄ Ä zakup rÄ cznikà w jednorazowych dla pracownikà w jednostki. W jakim dziale klasyfikacji budÅ etowej ujÄ Ä dochody z tytuÅ u najmu pomieszczeÅ w budynku starostwa. W ktà rym kodzie naleÅ y wykazaÄ szkolenia bhp dla nauczycieli. W ktà rym kodzie ujÄ Ä wydatki poniesione na zakup pomocy dydaktycznych. Czy wydatki na zakup materiaÅ Ã w w celu przeprowadzenia egzaminu sÄ wydatkami strukturalnymi. Czy instalacja i konfiguracja serwisu BIP stanowi wydatek strukturalny. Czy moÅ na opodatkowaÄ ryczaÅ tem wynagrodzenie czÅ onkà w komisji. NiewaÅ noÅ Ä uchwaÅ rad gminy w sprawie deklaracji podatkowych. Czy trzeba zapÅ aciÄ pcc od poÅ yczki z WFOÅ iGW. Jak rozliczaÄ faktury korygujÄ ce in minus za wodÄ i Å cieki. Najnowsze zmiany w przepisach o zamà wieniach publicznych. Czy urlop okolicznoÅ ciowy naleÅ y siÄ w kaÅ dych okolicznoÅ ciach. Czy pracownik samorzÄ dowy moÅ e prowadziÄ dowolnÄ dziaÅ alnoÅ Ä gospodarczÄ. Czy pracownik moÅ e siÄ posÅ ugiwaÄ kopiami (skanami) zwolnienia lekarskiego. Czy tylko dyrektor moÅ e sÅ uchaÄ wyjaÅ nieÅ ukaranego pracownika. Jak ustaliÄ wynagrodzenie za miesiÄ ce nie w peÅ ni przepracowane. Kiedy czÅ onek sÅ uÅ by cywilnej moÅ e zostaÄ zawieszony w wykonywaniu swoich obowiÄ zkà w. Jak rozliczaÄ skÅ adniki zmienne wynagrodzenia osoby niepeÅ nosprawnej. Czy utrata prawa do renty wpÅ ywa na moÅ liwoÅ Ä korzystania z ZFÅ S. Praca kobiet zwiÄ zana z nadmiernym wysiÅ kiem fizycznym. Spis treÅ ci dodatku: RachunkowoÅ Ä w oÅ wiacie. RachunkowoÅ Ä w oÅ wiacie. Jak i kiedy wypÅ acaÄ nauczycielom kolejne nagrody jubileuszowe. W jakim paragrafie ujÄ Ä zakup nagrody rzeczowej dla ucznia. Jak ujÄ Ä w klasyfikacji budÅ etowej nagrodÄ starosty dla ucznia. Czy plac zabaw zaliczony do Å rodkà w trwaÅ ych moÅ e zostaÄ umorzony jednorazowo. Jak ustaliÄ wysokoÅ Ä nagrody jubileuszowej nauczyciela przy dodatkowym zatrudnieniu. Jak przyznawaÄ premiÄ uznaniowÄ pracownikom na stanowiskach pomocniczych i obsÅ ugi. Spis treÅ ci dodatku: RachunkowoÅ Ä w instytucjach pomocy spoÅ ecznej. RachunkowoÅ Ä w instytucjach pomocy spoÅ ecznej. Jak okreÅ liÄ miejsce pracy pracownika ROPS. Czy rejestracja w urzÄ dzie pracy wpÅ ywa na prawo do zasiÅ ku dla opiekunà w. Jak rozliczyÄ podatek od wynagrodzenia z tytuÅ u umowy zlecenia okreÅ lonego stawkÄ godzinowÄ. ZasiÅ ek staÅ y w pytaniach i odpowiedziach. DopÅ aty do wypoczynku dla pracownikà w jednostek pomocy spoÅ ecznej w pytaniach i odpowiedziach. Czy uzyskanie jednorazowego dochodu w okresie pobierania Å wiadczenia z pomocy socjalnej powoduje jego utratÄ. KsiÄ gowi polecajÄ INFOR. Copyright 2014 INFOR PL S. Biuletyn GÅ Ã wnego KsiÄ gowego. Monitor Prawa Pracy i UbezpieczeÅ. Controlling i rachunkowoÅ Ä zarzÄ dcza. Personel i ZarzÄ dzanie. Gazeta SamorzÄ du i Administracji. RachunkowoÅ Ä budÅ etowa. Poradnik rachunkowoÅ ci budÅ etowej.Infor FK. Biblioteka KsiÄ gowych.Infor RB. Platforma RachunkowoÅ ci BudÅ etowej i Prawa Pracy.INFORLEX. KsiÄ gowoÅ Ä ...
 6. Captured Keywords
  pobieranie danychinfor, plinforfkinforrbinforlex, gazeta prawnainfororganizer, sklep, wydanie internetowe, login email, haså o, zaloguj siä, znajdåº, szukaj, data wydania, kiedykolwiek, od nr, do nr, dopasowanie, fraza, zakres, autor, lub dodatku, menu roczniki, niezbä dnik, aktywne druki, dzienniki ustaw, monitory polskie, masz problem, zadaj pytanie, redakcja, w serwisie, aktualnoå ci, baza porad, artykuå y, formularze, kalkulatory, umowy, przepisy prawne, interpretacje, orzeczenia, dodatki, klasyfikacje, kursy walut, forum, testy wiedzy, pobierz ewydanie, pobierz dodatek, podatki, prawo pracy, regulamin, kariera, kontakt, reklama, serwisy infor, kadry, samorzä d, biznes, newsletter, narzä dzia, terminarz, druki, akty prawne, monitor polski, dzienniki ue, czasopisma, biuletyn vat

DMOZ Directory Information

 • Directory Title:
  Rachunkowość Budżetowa - Online
 • Directory Description:
  Informacje o podatkach, prawie i gospodarce, archiwum publikacji i aktów prawnych.
 • Keywords:
  Polska Portale
 • Categories:
  1. World → Polski → Biznes → Aktualności i media
  2. World → Polski → Komputery → Internet → Chat
 

Sub domains:

%Sub Domain:% of PageViewsPageViews per User
29.9%infor.pl35.4%3.9
15.5%kadry.infor.pl20.5%4.4
13.4%ksiegowosc.infor.pl16.9%4.2
23.2%twojefinanse.infor.pl8.5%1.2
6.7%mojafirma.infor.pl8.2%4.1
8.8%samorzad.infor.pl6.5%2.5
4.1%g.infor.pl1.7%1.4
1.0%e-learning.infor.pl0.3%1.0
0.5%kolekcje.infor.pl0.3%2.0
0.5%rsf.infor.pl0.3%2.0
0.5%bt-static.infor.pl0.2%1.0
0.5%gamma.infor.pl0.2%1.0
0.5%instrukcje.infor.pl0.2%1.0
0.5%iskb.infor.pl0.2%1.0
0.5%poradnikgp.infor.pl0.2%1.0
0.5%sklep.infor.pl0.2%1.0
0.5%szkolenia.infor.pl0.2%1.0
0.5%twojbiznes.infor.pl0.2%1.0
WWW.RB.INFOR.PL - Najlepszy katalog stron, artykułów, kanałów ...
Rachunkowość Budżetowa. Najobszerniejszy na rynku zbiór informacji i praktycznych porad i odpowiedzi na pytania księgowych sfery finansów publicznych.
http://mxrank.pl/www.rb.infor.pl.html
Rachunkowość Budżetowa | wydanie internetowe
Oferta 2012 | Księgowość | Kadry | ISK | Moja Firma | Sektor Publiczny | Logistyka | INFORLEX.PL | Gazeta Prawna.pl | Dziennik | Forsal | inforbook | Szkolenia
http://rb.infor.pl/index.php?act=mprasa&sub=page&id=4596&page=296205
Rachunkowość Budżetowa - sprawozdawczość, podatki ...
Oferta 2012 | Księgowość | Kadry | ISK | Moja Firma | Sektor Publiczny | Logistyka | INFORLEX.PL | Gazeta Prawna.pl | Dziennik | Forsal | inforbook | Szkolenia
http://ksiegowosc.infor.pl/publikacje/czasopisma-dla-sfery-budzetowej/rachunkowosc-budzetowa/
urlop macierzyński - Źródło: Wszystkie - Sortowanie : od ...
wykorzystywania przez pracownika urlopu bezpłatnego lub wychowawczego, a także dyżury, urlopy, zwolnienia od pracy ;okresów pobierania ... http://rb.infor.pl/index.php ...
http://www.ksiegoskop.pl/szukaj?fraza=urlop+macierzy%C5%84ski&page=9&st=900&nm=100&przedzial=&op2od=&op2do=&op1=&produkty=44_57_45_61_1041_1055_1056_1037_40_1039_1031_1057_1025_42_43_46_48_50_1051_1035_1027_1029&sortby=sdate&rank=0&order=0
odsetki - Źródło: Rachunkowość Budżetowa - Sortowanie ...
budżetowy) zapis, że odsetki od należności księguje kwartału robimy przypis odsetek należnych niezapłaconych – momencie zapłaty ... http://rb.infor.pl/index.php ...
http://www.ksiegoskop.pl/szukaj?fraza=odsetki&nm=100&op1=&przedzial=&op2od=&op2do=&product=50
Zwolnienie a odprawa. / Prawo pracy / Klucz do Kariery - E ...
Konsultanci kariery Poradnictwo zawodowe (e) - Doradztwo Zawodowe ... polki.pl. rb.infor.pl. prnews.pl
http://www.kluczdokariery.pl/twoja-kariera/rynek-pracy/prawo-pracy/art,2,zwolnienie-a-odprawa-.html
Druki aktywne, formularze - INFOR.pl -…
... 2012, 5 maja PRZEPISY I NOWOŚCI PRAWNE. Nowy podatek str.4; Uprawnienia organów podatkowych str.4; Leczenie weteranów str.4; Opłaty za przejazd pojazdu... rb.infor.pl/
http://efakty.net/aktywne+druki+infor,1.html
INFOR PL S.A. - Publikacje profesjonalne
... księgowych, kadrowych, pionów finansowo-księgowych w jednostkach sektora finansów publicznych. Redaktor naczelny: Agata Eichler tel. 0 22 530 41 72 www.rb.infor.pl
http://grupa.infor.pl/index.php?page=czasopisma-profesjonalne
Zwolnienie z pracy druki • Szukaj z eFakty!
Mediator.com.pl - odszkodowania dla uczestników wypadków. Działamy skutecznie ... podatkowych str.4; Leczenie weteranów str.4; Opłaty za przejazd pojazdu... rb.infor.pl/
http://efakty.net/zwolnienie+z+pracy+druki,3.html
RACHUNKOWOŚĆ BUDŻETOWA Księgarnia internetowa dla ...
• możliwość zadania pytania redakcji poprzez stronę internetową www.rb.infor.pl • do wersji papierowej wersja internetowa czasopisma gratis
http://inforbook.pl/rachunkowosc-budzetowa-2011.html
No Coupons found for this website.

500 characters left

Your Review: (5 out of 5)
refresh captcha


Reviews
Server Information
IP Address: 193.164.157.204
Server:Apache
Traffic% of Internet UsersReach
1 day: 25,535 0.0085% 20,963
7 days: 15,986 0.0123% 14,307
1 month: 16,834 0.0117% 14,727
3 months: 18,770 0.01036% 16,441
PageViews% of Internet PageViewsPage Views Per User
1 day: 59,658 0.00014% 1.7
7 days: 27,689 0.000272% 2.3
1 month: 29,641 0.000245% 2.2
3 months: 33,226 0.000215% 2.16
UsersCountryRank Within Country% of overall PageViews
96.9%Poland19997.5%
0.7%Great Britain (UK)101,4520.5%
0.6%Ireland14,4060.3%
0.5%Germany142,7580.8%
1.3%Other Countries~1.0%
UsersCityRank in City% of overall PageViews
22.5%Warsaw (Poland)34326.0%
4.5%Cracow (Poland)4894.5%
4.1%Wroclaw (Poland)4413.3%
3.5%Poznan (Poland)5312.7%
3.3%Lodz (Poland)4113.2%
2.3%Szczecin (Poland)3912.3%
2.1%Gdansk (Poland)5261.6%
1.8%Bydgoszcz (Poland)4131.6%
1.5%Olsztyn (Poland)2401.8%
1.5%Gdynia (Poland)3612.4%
1.3%Katowice (Poland)7071.0%
1.2%Bielsko-biala (Poland)2790.7%
1.2%Lublin (Poland)7401.0%
1.2%Czestochowa (Poland)3211.1%
1.0%Polska (Poland)5371.1%
0.9%Tychy (Poland)3161.0%
0.8%Torun (Poland)5680.6%
0.8%Rzeszów (Poland)7490.9%
0.8%Kielce (Poland)5170.9%
0.7%Zabrze (Poland)3590.7%
0.7%Plock (Poland)1072.8%
0.6%Bialystok (Poland)8790.3%
0.6%Gliwice (Poland)6980.5%
0.6%Tarnów (Poland)2831.6%
0.5%Puszczykowo (Poland)1880.3%
0.5%Chorzów (Poland)4240.5%
0.5%Sosnowiec (Poland)7430.6%
0.4%Piotrków Trybunalski (Poland)1000.8%
0.4%Radom (Poland)8920.2%
0.4%Siemianowice Slaskie (Poland)3100.4%
0.4%Biala Podlaska (Poland)1820.4%
0.4%Nowy Sacz (Poland)1250.4%
0.4%Jaworzno (Poland)3660.3%
0.3%Swidnica (Poland)3130.2%
0.3%Pila (Poland)5260.2%
0.3%Józefów (Poland)2480.2%
0.3%Opole (Poland)5430.6%
0.3%Walbrzych (Poland)4460.3%
0.3%Dzierzoniow (Poland)1570.2%
0.3%Swarzedz (Poland)3260.2%
0.3%Zory (Poland)5010.1%
0.3%Olawa (Poland)2680.3%
0.3%Legionowo (Poland)3370.3%
0.3%Tarnobrzeg (Poland)3740.2%
0.3%Gniezno (Poland)5370.2%
0.2%Sandomierz (Poland)910.6%
0.2%Grudziadz (Poland)3990.4%
0.2%Zakopane (Poland)1390.3%
0.2%Kraków (Poland)9180.2%
0.2%Wejherowo (Poland)3520.2%
0.2%Zielona Góra (Poland)1,1180.1%
0.2%Sieradz (Poland)7660.1%
0.2%Tarnowskie Góry (Poland)6620.1%
0.2%Kraków (Poland)690.4%
0.2%Lomza (Poland)3890.2%
0.2%Sopot (Poland)6620.1%
0.2%Wolsztyn (Poland)2910.1%
0.2%Ilawa (Poland)2560.1%
0.2%Elblag (Poland)7990.1%
0.2%Stalowa Wola (Poland)3720.4%
0.2%Inowroclaw (Poland)5580.2%
0.2%Szczecinek (Poland)3240.1%
0.2%Rumia (Poland)5990.1%
28.8%OTHER ~25.6%
Site Disclaimer:

All trademarks are the property of their respective owners. The facts, figures, reviews, records, stats, and other data presented on this page is for suggestion and information purposes only. PageGlimpse.com is not responsible for any incorrect or incomplete information. PageGlimpse.com does not take responsibility for any user-reviews of websites inside its resource and reserves the right to keep or remove those. It is highly recommended that you review all the data for accuracy.