Sponsored Link:

Page Analysis

reg.kku.ac.th

มหาวิทยาลัยขอนแก่น
No description found
http://reg.kku.ac.th/
466 ratings.777 user reviews.
 • Links: 46
 • Speed: (0.437 seconds) 4% of sites are slower.
 • Online Since: Jul 10, 1998

Web page information

 1. Title
  มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 2. Keywords hit in search results
  “เยาวชนไทย 51xxxxxxx 54xxxxxx academic acceptance average backlinks below calendar central check company companydatabase confirmation course domain examination graduate identified industry informe keywords khonkaen level looking optimalisation optimized others payment profiles registration reports result scale scores search seems students system undergraduate university website กลุ่มภารกิจบริการ กำหนดการ ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ด้วยตนเองหรือขอเอกสารทาง พฤหัสฯที่ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมพิธีเปิดโครงการ วันเดือนปี วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น สถาบันอุดมศึกษาแห่งแรก สำนักทะเบียนและประมวลผ
 3. Search Engine Recommended Keywords
  Kku University, Kku Blackboard, Kku Reg, Kku VPN, Kkus the Ranch 104.1, King Khalid University, Khon Kaen University Address, 104.1 the Ranch Radio Station,
 4. Captured Content
  รายงานต วน กศ กษาใหม. ปฏ ท นการศ กษา. ปฏ ท นการลงทะเบ ยน. หล กส ตรท เป ดสอน. ค าธรรมเน ยมการศ กษา. ว ชาท เป ดสอน. ย นด ต อนร บส ระบบบร การการศ กษา. การเข าใช ระบบ reg. (ด วนมากท ส ด). ประกาศ น กศ กษาใหม รห ส 57 รห สท ใช เข า Login ลงทะเบ ยนเร ยน ท เวป reg. th จะเป นรห สนศ ใส ข ด - ด วยนะคะ ส วนรห สผ าน เป นรห สบ ตรประชาชน (ใช ในคร งแรก คร งต อไปควรเปล ยนรห สผ าน เปล ยนแล วจำให ได และไม ต องบอกใครนะคะ) ส วนน กศ กษาท กรอกรห สผ านผ ด 3 คร ง จะต องมาต ดต อขอ Reset รห สใหม ด วยตนเอง ท กล มภารก จบร การ สำน กทะเบ ยนฯ ช น1 คร งละ 10 บาทนะคะ ฝากร นพ ท แนะนำน องใหม แจ งด วยนะคะ. ประกาศโดย กล มภารก จทะเบ ยนเร ยน. ว นท ประกาศ 6 ส งหาคม 2557.2. ผ สำเร จการศ กษาขอให มาทำการข นทะเบ ยนบ ณฑ ต เพ อเข าร บพระราชทานปร ญาบ ตรว นท 2 ธ. (ด วนมากท ส ด). ผ สำเร จการศ กษาสามารถข นทะเบ ยนบ ณฑ ตเพ อเข าร บพระราชทานปร ญญาบ ตร ประจำป การศ กษา 2556 ได ต งแต สำเร จการศ กษาจนถ งว นท 9 พฤศจ กายน 2557 สามารถข นผ านเว บไซต http://reg. th หร อ ณ กล มภารก จบร การ สำน กทะเบ ยนฯ ม ป ญหาสอบถาม 043-202286 หร อชำระค าธรรมเน ยมทางออนไลน ผ านธนาคารไทยพาณ ชย ได ท กสาขาท วประเทศ. ว นท ประกาศ 24 กรกฏาคม 2557.3. ขอประชาส มพ นธ ผ สำเร จการศ กษา ท จะเข าร บปร ญญาบ ตรในเด อนธ นวาคม 2557. (ด วนมากท ส ด). ขอแจ งผ สำเร จการศ กษาสามารถขอเอกสารสำค ญทางการศ กษาและข นทะเบ ยนบ ณฑ ตได ทางออนไลน โดย Login Username Password ระบบทะเบ ยนเร ยน และชำระค าธรรมเน ยมผ านธนาคารไทยพาณ ชย ท กสาขา หร อทางไปรษณ ย ถ าม ข อสงส ย สามารถสอบถามข อม ลทาง Facebook ของกล มภารก จบร การได. ประกาศโดย กล มภารก จบร การ. ว นท ประกาศ 6 พฤษภาคม 2557.4. ประชาส มพ นธ การขอเอกสารทางการศ กษา. (ด วนมากท ส ด). ประชาส มพ นธ การขอเอกสารทางการศ กษา. ประกาศโดย กล มภารก จบร การ. ว นท ประกาศ 4 เมษายน 2557.5. ขอร บใบปร ญญาบ ตร. (ด วนมากท ส ด). น กศ กษท ไม ได ขอเข าร วมงานพ ธ ฯ สามารถขอให จ ดส งใบปร ญญาบ ตรไปตามท อย โดย down load แบบฟอร ม ข อ 12 คำร องขอร บปร ญญาบ ตร. ว นท ประกาศ 17 มกราคม 2557.6. ปฏ ท นการศ กษาระด บปร ญญาตร และระด บบ ณฑ ตศ กษา ป การศ กษา 2557. (ด วนมากท ส ด). ปฏ ท นการศ กษาระด บปร ญญาตร และระด บบ ณฑ ตศ กษา ป การศ กษา 2557. ประกาศโดย กล มภารก จทะเบ ยนเร ยน. ว นท ประกาศ 20 พฤศจ กายน 2556.7. การแต งกายของผ สำเร จการศ กษาท จะเข าร บพระราชทานปร ญญาบ ตร ประจำป 2556. (ด วนมากท ส ด). เร อง การแต งกายของผ สำเร จการศ กษาท เข าร บพระราชทานปร ญญาบ ตรมหาว ทยาล ยขอนแก น. ว นท ประกาศ 5 พฤศจ กายน 2556.8. ระบบการแจ งความประสงค ขอสำเร จการศ กษาออนไลน. (ด วนมากท ส ด). สำหร บน กศ กษาท จะสำเร จการศ กษาผ านเว บไซต http//:reg. th โดยสามารถแจ งความประสงค ขอสำเร จการศ กษา(เล อกใช ได ภาษาไทย/ภาษาอ งกฤษ)ผ านเว บไซต ด งกล าวต งแต บ ดน เป นต นไป. ว นท ประกาศ 9 ส งหาคม 2556.9. Principles and Procedures for Graduates Deferring of Annual Reception of Degree Certificate. (ด วนมากท ส ด). Khon Kaen University Announcement (Number 106/22556), Issued as of May 27, 2013. ว นท ประกาศ 25 กรกฏาคม 2556.10. ประกาศมหาว ทยาล ยขอนแก นเร อง หล กเกณฑ และว ธ การขอเล อนการเข าร บพระราชทานปร ญญาบ ตร. (ด วนมากท ส ด). ประกาศมหาว ทยาล ยขอนแก นเร อง หล กเกณฑ และว ธ การขอเล อนการเข าร บพระราชทานปร ญญาบ ตรของผ สำเร จการศ กษาประจำป (สามารถ down load แบบฟอร มได ท เมน down load แบบฟอร ม). ว นท ประกาศ 19 กรกฏาคม 2556.11. ตรวจสอบการลงทะเบ ยนว ชาเร ยน หร อข นทะเบ ยนเป นน กศ กษา. (ด วนมากท ส ด). น กศ กษาท ลงทะเบ ยน หร อ ข นทะเบ ยนน กศ กษาและ ชำระเง นค าธรรมเน ยมการศ กษา ท ธนาคาร ไปรษณ ย หร อ เคาน เตอร เซอร ว ส แล ว ถ าหากเก น 2 ว นทำการ ย งม ยอดหน ค างชำระ หร อไม ม ช อลงทะเบ ยนในระบบฯ ให ต ดต อกล มภารก จทะเบ ยนเร ยน โดยด วน. ประกาศโดย กล มภารก จทะเบ ยนเร ยน. ว นท ประกาศ 20 ก มภาพ นธ 2556.12. ปฏ ท นการศ กษา มหาว ทยาล ยขอนแก น ป การศ กษา 2556 ท งระด บปร ญญาตร และบ ณฑ ตศ กษา CLICK. (ด วนมากท ส ด). ปฏ ท นการศ กษา มหาว ทยาล ยขอนแก น ป การศ กษา 2556 ท งระด บปร ญญาตร และบ ณฑ ตศ กษา โปรดคล กห วข อข างบน. ประกาศโดย กล มภารก จทะเบ ยนเร ยน. ว นท ประกาศ 3 มกราคม 2556.13. ระเบ ยบ มข ว าด วยการศ กษาข นปร ญญาตร พศ 2555. (ด วนมากท ส ด). ระเบ ยบ มข ว าด วยการศ กษาข นปร ญญาตร พศ 2555 ใช สำหร บน กศ กษาท เข าศ กษา ต งแต ป การศ กษา 2556 เป นต นไป รายละเอ ยด ด ล งค ตามห วข อข างบน. ประกาศโดย กล มภารก จทะเบ ยนเร ยน. ว นท ประกาศ 10 ธ นวาคม 2555.14. เง อนไขการลงทะเบ ยนผ านระบบอ นเทอร เน ต คล กเ ...
 5. Captured Keywords
  ภาษาไทย english, ตารางสอนอาจารย, ตอบคำถาม, แนะนำลงทะเบ ยน, download regapp, ข าวประกาศ, ประกาศเร อง, ประกาศโดย, ด วนมาก, runahead

Sub domains:

%Sub Domain:% of PageViewsPageViews per User
30.5%reg1.kku.ac.th53.9%137.7
28.1%reg2.kku.ac.th15.2%42.2
12.3%reg.kku.ac.th6.4%40.6
9.1%reg6.kku.ac.th5.4%46.3
17.8%reg3.kku.ac.th4.5%19.5
46.4%kku.ac.th4.0%6.7
38.8%apply.kku.ac.th3.0%6.0
5.9%reg8.kku.ac.th1.6%20.6
14.8%home.kku.ac.th1.1%6.0
8.3%md.kku.ac.th0.8%8.0
5.5%reg4.kku.ac.th0.4%6.1
5.9%kkulib.kku.ac.th0.4%5.3
3.2%gs.kku.ac.th0.3%8.4
1.2%dcmskku.kku.ac.th0.3%20.0
2.0%lib09.kku.ac.th0.3%12.0
1.6%e-learning.kku.ac.th0.2%12.0
1.2%personweb.kku.ac.th0.2%11.0
8.8%std.kku.ac.th0.1%1.3
0.4%arch.kku.ac.th0.1%28.0
4.2%en.kku.ac.th0.1%2.6
2.4%ednet.kku.ac.th0.1%4.3
0.4%nurse.kku.ac.th0.1%25.0
2.4%huso.kku.ac.th0.1%3.5
1.6%pharm.kku.ac.th0.1%5.2
1.2%nkc.kku.ac.th0.1%5.3
3.2%eclassnet.kku.ac.th0.1%1.8
1.2%secondary.kku.ac.th0.1%4.0
2.0%vet.kku.ac.th0.1%2.2
0.4%phperson.kku.ac.th0.1%10.0
1.9%champa.kku.ac.th0.0%1.9
0.4%stdmail.kku.ac.th0.0%9.0
1.6%library.kku.ac.th0.0%2.2
0.4%dlibed.kku.ac.th0.0%8.0
0.4%kkuinter.kku.ac.th0.0%7.0
1.6%cs.kku.ac.th0.0%1.8
0.4%ams.kku.ac.th0.0%7.0
1.6%agserver.kku.ac.th0.0%1.8
1.8%dentistry.kku.ac.th0.0%1.4
1.2%lib.kku.ac.th0.0%2.0
0.8%ms.kku.ac.th0.0%2.5
0.4%academic.kku.ac.th0.0%4.0
0.8%chemsci.kku.ac.th0.0%2.0
0.8%ora.kku.ac.th0.0%2.0
0.4%satit.kku.ac.th0.0%3.0
1.2%cola.kku.ac.th0.0%1.0
1.2%edtech.kku.ac.th0.0%1.0
0.4%mba.kku.ac.th0.0%2.0
0.8%login.kku.ac.th0.0%1.0
0.8%stud-serv.kku.ac.th0.0%1.0
0.4%gad.kku.ac.th0.0%2.0
0.4%ph.kku.ac.th0.0%2.0
0.4%websis.kku.ac.th0.0%2.0
0.4%cogtech.kku.ac.th0.0%1.0
0.4%confucius.kku.ac.th0.0%1.0
0.4%faa.kku.ac.th0.0%1.0
0.4%meded.kku.ac.th0.0%1.0
0.4%mssu.kku.ac.th0.0%1.0
0.4%physics.kku.ac.th0.0%1.0
0.4%qm.kku.ac.th0.0%1.0
0.4%recycle.kku.ac.th0.0%1.0
0.4%teenet.kku.ac.th0.0%1.0
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
... กลุ่มภารกิจบริการ ด้วยตนเองหรือขอเอกสารทาง Web //reg.kku.ac.th ...
http://reg.kku.ac.th/registrar/home.asp?avs=41082.7438657407
สำนักทะเบียนและประมวลผ ...
Khon Kaen University Academic Calendar Graduate Level, Academic Year of 2005
http://reg.kku.ac.th/registrar/acadcalendar(Graduate).htm
reg.kku.ac.th @ Informe. KKU Registration system
KKU Registration system Keywords: kku, ssl vpn, khonkaen, reg.kku, maha ...
http://informe.com/reg.kku.ac.th/
reg.kku.ac.th site info, backlinks, seo - r-domain.net website ...
reg.kku.ac.th - reg.kku.ac.th scores a 2,1 out of 10 on our optimalisation scale. This is far below average. We have identified keywords. This page seems optimized ...
http://r-domain.net/reg.kku.ac.th
KHON KAEN UNIVERSITY ...
สถาบันอุดมศึกษาแห่งแรก ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
http://www.kku.ac.th/
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ...
วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น ร่วมพิธีเปิดโครงการ “เยาวชนไทย ...
http://www.kku.ac.th/newkku/main.php
University Academic Calendar
Students with ID 54XXXXXX-X who pass the central examination or others to check the result of fee payment and the confirmation of acceptance at http://reg.kku.ac.th (for ...
http://reg4.kku.ac.th/Baad/section/Registration/Undergraduate%202011.doc
reg.kku.ac.th - companydatabase.org - Search company profiles and ...
companydatabase.org Search company profiles and industry reports to find what you're looking for.
http://companydatabase.org/search.php?st=reg.kku.ac.th&start=20&page=2
::KKU e-Registration 2013::
วันเดือนปี: กำหนดการ: พฤหัสฯที่ 14 มิ.ย. 55 ...
http://reg2.kku.ac.th/
Khon Kaen University Academic Calendar Undergraduate Level ...
http://reg.kku.ac.th - For students with ID 51XXXXXXX-X or less 8 - 15 May 2009 2 - 9 Oct 2009 1 – 9 Mar 2010 4. Check the result of the course pre
http://reg4.kku.ac.th/Baad/section/Registration/undergraduate2009.pdf
No Coupons found for this website.

500 characters left

Your Review: (5 out of 5)
refresh captcha


Reviews
Server Information
IP Address: 202.28.92.175
Server:Microsoft-IIS/6.0
Powered By:ASP.NET
Traffic% of Internet UsersReach
1 day: 31,084 0.0046% 39,540
7 days: 23,782 0.0061% 28,926
1 month: 28,692 0.0051% 34,481
3 months: 29,555 0.00505% 34,212
PageViews% of Internet PageViewsPage Views Per User
1 day: 26,594 0.00031% 7
7 days: 19,220 0.00038% 6.5
1 month: 22,800 0.000315% 6.3
3 months: 26,199 0.000271% 5.4
UsersCountryRank Within Country% of overall PageViews
83.0%Thailand27980.5%
5.8%China50,6503.3%
3.8%Laos11114.1%
1.5%USA375,8290.5%
1.1%Philippines20,9820.6%
4.8%Other Countries~1.0%
UsersCityRank in City% of overall PageViews
61.4%Bangkok (Thailand)23356.7%
2.1%Nonthaburi (Thailand)3621.0%
1.8%Tsu (Japan)304.2%
1.1%Chiang Mai (Thailand)2840.6%
0.9%Khon Kaen (Thailand)322.4%
0.9%Nakhon Ratchasima (Thailand)580.8%
0.7%Udon Thani (Thailand)211.8%
0.5%Songkhla (Thailand)2900.4%
0.5%Jakarta (Indonesia)49,9230.1%
0.5%Phichit (Thailand)470.6%
0.4%Chanthaburi (Thailand)2490.1%
0.4%Pathum Thani (Thailand)1680.1%
0.3%Nakhon Sawan (Thailand)2120.2%
0.3%Surin (Thailand)1670.2%
0.2%Nakhon Pathom (Thailand)2930.2%
0.2%Phitsanulok (Thailand)2720.2%
0.2%Si Racha (Thailand)810.1%
0.2%Sakhon Nakhon (Thailand)760.1%
27.4%OTHER ~30.3%
Site Disclaimer:

All trademarks are the property of their respective owners. The facts, figures, reviews, records, stats, and other data presented on this page is for suggestion and information purposes only. PageGlimpse.com is not responsible for any incorrect or incomplete information. PageGlimpse.com does not take responsibility for any user-reviews of websites inside its resource and reserves the right to keep or remove those. It is highly recommended that you review all the data for accuracy.