Sponsored Link:

Page Analysis

supreme.swu.ac.th

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ระบบลงทะเบียนนิสิต
No description found
http://supreme.swu.ac.th/
383 ratings.638 user reviews.
 • Links: 25
 • Speed: (4.375 seconds) 80% of sites are slower.
 • Online Since: Mar 22, 2000

Web page information

 1. Title
  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ระบบลงทะเบียนนิสิต
 2. Keywords hit in search results
  alexa comments company eduzones i~nll information informe internet jamjung keyword keywords nternet ratings register reviews rmuti similar sites studentloan supreme thairath topics v1tjl~tj visit webboard websites xmarks y1bl29 เป็นมหาวิทยาลัยของรัฐ เพื่อใหการจัดการเร การลงทะเบียนเรียนนิสิต ของมหาวทยาลิัยศรีนครินทรวิโรฒ ของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรว มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ระบบลงทะเบียนนิสิต
 3. Search Engine Recommended Keywords
  SWU Brasil, SWU Festival, SWU Nuclear, SWU myCampus, SWU Athletics, SWU Central SC, SWU Programação, SC Telco,
 4. Captured Content
  หล กส ตรท เป ดสอน. ระบบน สำหร บน ส ตและบ คลากรมศว. Password ถ อว าเป นก ญแจส ข อม ลในระบบ โปรดอย าส งให ผ อ นใช. หล งจาก Login แล ว หากเป ดท งไว นาน 20 นาท ท านจะต อง Login ใหม. ท านควรจะ Logout ท กคร งเม อใช งานเสร จแล ว. หากม คำถามเก ยวก บการ Login กร ณาต ดต อผ ด แลระบบ. th โปรดเป ดด วยโปรแกรม Internet Experer เท าน น. บ ณฑ ตศ กษา. ไม พบข อม ลข าวประกาศ. ข นตอนการลงทะเบ ยนและชำระเง น. เพ ม-ลดรายว ชาไม ได. ไม ได ชำระเง นตามกำหนดเวลา. การลงทะเบ ยนจะเป ดให ลงทะเบ ยนและชำระเง นได 2 ช วง. หากน ส ตย งไม ได สม ครย นยอมห กบ ญช ธนาคารไทยพาณ ชย ผ านต ATM. โปรดสม ครก อนกดชำระเง นในอ นเทอร เนตอย างน อย 3 ว นทำการ. หากสม ครเร ยบร อยแล ว ไม ต องสม ครอ ก ส งเกตได ท เลขบ ญช ธนาคาร. หากม เลขบ ญช ข นเร ยบร อยในหน าลงทะเบ ยนเร ยน แสดงว าบ ญช พร อมให ห กค าธรรมเน ยมการศ กษาแล ว. ฝากเง นเข าบ ญช ธนาคารไทยพาณ ชย ช อน ส ตท ได สม ครย นยอมห กบ ญช ผ านต ATM เร ยบร อยแล ว. (ต องเส ยค าธรรมเน ยมการทำรายการ 10 บาท). กดข อความ "ลงทะเบ ยนผ านอ นเทอร เน ต". ลงทะเบ ยนรายว ชาและกดชำระเง น (หากเป นน ส ตกองท นก ย มป มชำระเง นจะกดไม ได ). โปรดตรวจสอบว ายอดเง นถ กห กจากบ ญช เร ยบร อยและช องชำระเง นแล ว เลข 0 เปล ยนเป นจำนวนเง นท ชำระ. พ มพ ใบผลการลงทะเบ ยนเร ยน (ทบ. 5) จากอ นเทอร เน ตเก บเป นหล กฐาน. เพ ม-ลดรายว ชาไม ได. กรณ เพ มรายว ชาไม ได ม สาเหต ได 4 ประการ ค อ. ไม ได อย ในกล มผ เร ยนท กำหนดให ลงทะเบ ยนรายว ชาน นๆ (ล อคกล มผ เร ยนเฉพาะการลงทะเบ ยนช วงแรก ช วงท 2 (เพ ม-ลดว ชา) เป ดอ สระ). เวลาเร ยนชนก บว ชาท ลงทะเบ ยนไปแล ว. เวลาสอบชนก บว ชาท ลงทะเบ ยนไปแล ว. จำนวนร บเข าลงทะเบ ยนของรายว ชาน น ตอนเร ยนน นเต ม. กรณ ท 1 ให น ส ตลงทะเบ ยนในช วงเพ ม-ลดว ชา จะไม ม การล อคกล มผ เร ยน. กรณ ท 2-4 ให น ส ตต ดต ออาจารย ผ สอนรายว ชาน นๆ หากอาจารย ผ สอนสามารถเปล ยนเวลาเร ยน เวลาสอบ หร อขยายจำนวนจำก ดร บเข าลงทะเบ ยน อาจารย ผ สอนจะแจ งขอเปล ยนแปลงตารางสอนมาย งกองบร การการศ กษา/บ ณฑ ตว ทยาล ย เม อตรวจสอบตารางสอนว าได เปล ยนแปลงเร ยบร อยแล ว ให น ส ตลงทะเบ ยนในอ นเทอร เนตได. กรณ ลดรายว ชา น ส ตสามารถลดรายว ชาได ในการลงทะเบ ยนท ง 2 ช วง แต หากพ นกำหนดเวลาลงทะเบ ยนทางอ นเทอร เนต น ส ตจะต องย นคำร องของดเร ยนรายว ชา (Withdrawn) ภายในกำหนดเวลาในปฏ ท นการศ กษา โดยว ชาท Withdrawn จะปรากฏต วอ กษร W ในช องผลการเร ยน. หากน ส ตกดป มชำระเง นแล ว ม ข อความแจ งปฏ เสธการชำระเง น ข อความใดข อความหน งด งต อไปน. น ส ตย งไม สม ครย นยอมห กบ ญช ธนาคาร. ยอดเง นในบ ญช ไม พอสำหร บการห กบ ญช. ข อม ลน ส ตไม ม นามสก ล. ข อม ลท อย น ส ตขาดท อย. ข อม ลท อย น ส ตขาดเขต/อำเภอ. ข อม ลท อย น ส ตขาดจ งหว ด. Customer Zip Code required. ข อม ลท อย น ส ตขาดรห สไปรษณ ย. กรณ ย งไม สม ครย นยอมห กบ ญช ธนาคาร โปรดสม ครก อนทำรายการ อย างน อย 3 ว นทำการ. กรณ ยอดเง นในบ ญช ไม พอสำหร บการห กบ ญช โปรดฝากเง นเพ ม (เส ยค าทำรายการ 10 บาทด วย). กรณ ข อม ลน ส ตขาด โปรดต ดต อกองบร การการศ กษา/บ ณฑ ตว ทยาล ย. ไม ได ชำระเง นตามกำหนดเวลา. หากน ส ตไม ชำระเง นผ านระบบอ นเทอร เนตภายในว นส ดท ายของการลงทะเบ ยนเพ ม-ลดว ชา ระบบอ นเทอร เน ตจะป ด น ส ตจะต องมาชำระค าธรรมเน ยมการศ กษาด วยแคชเช ยร เช คท มหาว ทยาล ยและจะต อง. เส ยค าปร บการลงทะเบ ยนล าช า. สำหร บน ส ตระด บปร ญญาตร ว นละ 30 บาท. สำหร บน ส ตระด บบ ณฑ ตศ กษา งวดละ 2,000 บาท. ข นตอนการชำระเง นภายหล งกำหนด (ม ค าปร บ). แสดงบ ตรประจำต วน ส ตเพ อขอร บ ทบ. - กองบร การการศ กษา - ระด บปร ญญาตร. - บ ณฑ ตว ทยาล ย - ระด บบ ณฑ ตศ กษา. ซ อแคชเช ยร เช คจากธนาคารใดก ได ส งจ ายมหาว ทยาล ยศร นคร นทรว โรฒ จำนวนเง นตามท ปรากฏใน ทบ. 5 และแคชเช ยร เช คไปชำระท กองคล ง. หากพ นจากว นส ดท ายของการชำระเง นล าช า น ส ตท ย งไม ชำระเง น (ท ไม ใช น ส ตท น) จะต องลาพ กการเร ยน. มหาว ทยาล ยศร นคร นทรว โรฒ. บ ณฑ ตว ทยาล ย. กองท นก ย มเพ อการศ กษา. ค ม อการลงทะเบ ยน. ค ม อการสม ครย นยอมห กบ ญช ธนาคาร. ค ม อการสม ครย นยอมห กบ ญช ธนาคาร. สม ครบร การ "ห กบ ญช อ ตโนม ต เพ อชำระเง นค าส นค าและบร การ ท ต ATM ไทยพาณ ชย ". สอดบ ตร ATM ไทยพาณ ชย และกดรห สผ าน จากน น. กดป ม "อ น ๆ". กดป ม "สม ครบร การ / ". กดป ม "ห กบ ญช อ ตโนม ต ". เล อกใส ข อม ลหมายเลข COMP CODE และเลขประจำต วล กค า. 4.1 ใส หมายเลข Comp Code 4 หล ก. หมายเหต : Comp Code 4 หล กของ. มหาว ทยาล ยศร นคร นทรว โรฒ: 3434.4.2 ใส เลขประจำต วล กค าหร อหมายเลขอ างอ ง และ. กดป ม "ถ กต อง". ตรวจสอบความถ กต องท หน าจอและ. กดป ม "ย นย น" เพ อย นย นการสม คร. ...
 5. Captured Keywords
  หน าแรก, ตารางสอน, buasri id, password, ข อแนะนำ, ปร ญญาตร, เว บไซต, หมายถ ง, lastname required, นำ ทบ

Sub domains:

%Sub Domain:% of PageViewsPageViews per User
45.2%swu.ac.th36.4%6.8
17.1%supreme.swu.ac.th13.4%6.6
8.5%admission.swu.ac.th8.0%7.9
12.8%student.swu.ac.th5.0%3.3
5.3%library.swu.ac.th3.7%5.8
2.1%news.swu.ac.th3.7%14.6
2.1%course.swu.ac.th3.6%14.1
3.2%commencement.swu.ac.th3.1%8.1
2.1%satitcom.swu.ac.th2.4%9.6
1.1%personal.swu.ac.th2.4%19.1
3.2%prathom.swu.ac.th1.8%4.7
3.5%edtech.swu.ac.th1.7%4.2
3.2%grad.swu.ac.th1.5%4.0
2.1%webboard.swu.ac.th1.4%5.5
2.1%medicine.swu.ac.th1.3%5.0
3.2%ssl.swu.ac.th1.0%2.7
1.1%edmeares.swu.ac.th0.8%6.0
1.1%hu.swu.ac.th0.8%6.0
2.1%dlearn.swu.ac.th0.6%2.5
2.1%mail.swu.ac.th0.6%2.5
2.1%matthayom.swu.ac.th0.6%2.5
3.2%ccapp.swu.ac.th0.5%1.3
2.1%sot.swu.ac.th0.5%2.0
2.1%thesis.swu.ac.th0.5%2.0
2.1%webmail.swu.ac.th0.5%2.0
3.2%contact.swu.ac.th0.4%1.0
2.1%eldc.swu.ac.th0.4%1.5
2.1%lib.swu.ac.th0.4%1.5
1.1%eng.swu.ac.th0.4%3.0
1.1%calendar.swu.ac.th0.3%2.0
1.1%ldap.swu.ac.th0.3%2.0
1.1%oklib.swu.ac.th0.3%2.0
1.1%pe.swu.ac.th0.3%2.0
1.1%sciedcenter.swu.ac.th0.3%2.0
1.1%bsri.swu.ac.th0.1%1.0
1.1%cc.swu.ac.th0.1%1.0
1.1%ejournals.swu.ac.th0.1%1.0
1.1%fis.swu.ac.th0.1%1.0
1.1%ipass.swu.ac.th0.1%1.0
1.1%mba.swu.ac.th0.1%1.0
1.1%med.swu.ac.th0.1%1.0
1.1%president.swu.ac.th0.1%1.0
1.1%science.swu.ac.th0.1%1.0
1.1%webservices.swu.ac.th0.1%1.0
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรว ...
Visit No. 4,926,001
http://supreme.swu.ac.th/
M 2 + ˇ 2 # % 0 @ ˆ 5 " ˇ @ # 5 " ˇ 2 I NTERNET ! + 2 ’ 4 ...
M 2 + ˇ 2 # % 0 @ ˆ 5 " ˇ @ # 5 " ˇ 2 INTERNET ! + 2 ’ 4 " 2 % 1 " ( # 5 ˇ # 4 ˇ # ’ 4 B # http://supreme.swu.ac.th * M 2 + # 1 ˆ ˇ 4 ...
http://edservice.oop.swu.ac.th/Portals/107/กำหนดการลงทะเบียนเรียน.pdf
tJ'i~nll'lf3J'VI11'V1tJl~tJ 1'lf~'lJ~~'lJ'VI'i1'l'i~
http://supreme.swu.ac.th 'el 13 TI.f1.54-9 9 d-J.f1. 55 V'116 TI.f1. 54 9 19-?124 TI.f1. 54 'Y1 21 TI.f1. 54 9 26 TI.f1. 54 'Y1bl29 TI.f1.
http://grad.swu.ac.th/pdf/calenda25.pdf
การลงทะเบียนเรียนนิสิต ...
ของมหาวทยาลิัยศรีนครินทรวิโรฒ http://supreme.swu.ac.th ...
http://edservice.oop.swu.ac.th/Portals/107/คำแนะนำลงทะเบียน%20ป.ตรี53.pdf
กยส - keyword
Websites: studentloan.or.th, studentloan.ktb.co.th, jamjung.com, prd.go.th, rmuti.ac.th, stu-aff.oop.cmu.ac.th, thairath.co.th, supreme.swu.ac.th, blog.eduzones.com ...
http://www.keyrow.com/data/?k=%E0%B8%81%E0%B8%A2%E0%B8%AA
supreme.swu.ac.th/register/ - Similar Sites and Reviews | Xmarks
Xmarks site page for ac supreme.swu.ac.th/register/ with topics, reviews, ratings and comments.
http://www.xmarks.com/site/supreme.swu.ac.th/register/
supreme.swu.ac.th @ Informe ...
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ระบบลงทะเบียนนิสิต Keywords: SWU ...
http://informe.com/supreme.swu.ac.th/
Swu.ac.th Site Info - Alexa the Web Information Company
เป็นมหาวิทยาลัยของรัฐ ... supreme.swu.ac.th. 4.92%
http://www.alexa.com/siteinfo/swu.ac.th
SWU Webboard ...
... http://supreme.swu.ac.th/register/
http://webboard.swu.ac.th/view.asp?c=edsd&f=4&t=592&st=&sNum=&fldOrd=&ss=&s=
เพื่อใหการจัดการเร ...
ทาง Internet ของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ http://supreme.swu.ac.th จ 17 – ส 22 พ.
http://www.swu.ac.th/information/pdf/under_academic_2553.pdf
No Coupons found for this website.

500 characters left

Your Review: (5 out of 5)
refresh captcha


Reviews
Server Information
IP Address: 202.28.62.145
Server:Apache/2.0.52 (CentOS)
Powered By:PHP/5.2.5
Traffic% of Internet UsersReach
1 day: 79,195 0.0026% 72,042
7 days: 45,374 0.0036% 49,208
1 month: 46,008 0.0034% 51,806
3 months: 48,546 0.00315% 55,556
PageViews% of Internet PageViewsPage Views Per User
1 day: 152,041 0.000054% 2.1
7 days: 53,148 0.000144% 4.1
1 month: 46,057 0.00016% 4.9
3 months: 45,582 0.000158% 5.1
UsersCountryRank Within Country% of overall PageViews
94.5%Thailand34697.3%
1.6%USA409,5731.0%
3.9%Other Countries~1.6%
UsersCityRank in City% of overall PageViews
82.7%Bangkok (Thailand)25784.9%
1.9%Nonthaburi (Thailand)4861.9%
0.9%Chiang Mai (Thailand)4581.0%
0.8%Samut (Thailand)140.7%
0.7%Nakhon Pathom (Thailand)1510.8%
0.6%Munich (Germany)7,1331.2%
0.5%Nakhon Ratchasima (Thailand)2150.5%
0.5%Nakhon Sawan (Thailand)2100.3%
0.3%Songkhla (Thailand)6460.2%
0.3%Chanthaburi (Thailand)3680.2%
0.3%Phuket (Thailand)251.1%
0.3%Surin (Thailand)2170.2%
0.3%Pathum Thani (Thailand)3320.1%
9.7%OTHER ~6.7%
Site Disclaimer:

All trademarks are the property of their respective owners. The facts, figures, reviews, records, stats, and other data presented on this page is for suggestion and information purposes only. PageGlimpse.com is not responsible for any incorrect or incomplete information. PageGlimpse.com does not take responsibility for any user-reviews of websites inside its resource and reserves the right to keep or remove those. It is highly recommended that you review all the data for accuracy.