Sponsored Link:

Page Analysis

yupparaj.ac.th

::: โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ :::
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
http://yupparaj.ac.th/
238 ratings.395 user reviews.
 • Links: 150
 • Speed: (1.131 seconds) 21% of sites are slower.

Web page information

 1. Title
  ::: โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ :::
 2. < meta > Description
  โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
 3. < meta > Keywords
  โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
 4. Keywords hit in search results
  1024x768 6yupparaj 7yupparaj about achieve ajarnjobspace alexa amphur better between bilingual brestobl chiang china114 donated education enables english facebook first government highness information interact international known laudaair located muang number outbacksteakhouse prapokklao premier princess program provides quality ranked royal salamandrarecords sawatdee school school@yupparaj screen september similar since students tyupparaj visitor webmaster webmaster@yupparaj website welcome which wittalayai wittayalai worldwide y6upparaj y7upparaj yapparaj years ygupparaj yhupparaj ytupparaj yupparaj yyupparaj แสดงความยินดีกับนักเรี โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ถวายอาลัยสมเด็จพราะเจ้
 5. Search Engine Recommended Keywords
  Reg Kku ACTH, CI2 Psru ACTH, Yotin ACTH, Entry ACTH, Vru ACTH, Sut ACTH, Suriyothai ACTH, ACTH Chemotherapy,
 6. Captured Content
  Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player. ข อม ลโรงเร ยน. ข าวประชาส มพ นธ. ต ดต อโรงเร ยน. ข อม ลป จจ บ นโรงเร ยนย พราชว ทยาล ย. ทำเน ยบผ บร หารโรงเร ยน. คณะกรรมการสถานศ กษาข นพ นฐาน. แผนท ท ต งโรงเร ยน. Home Page กล มสาระ. โลโก โรงเร ยนและต กย พราช(Panorama). เหต การณ ในอด ต. ร บสม ครเจ าหน าท ประจำศ นย สะเต มศ กษา. ประกาศร บสม ครน กเร ยน เพ อสอบค ดเล อกเข าเป นน กเร ยนท นพ ฒนาและส งเสร มผ. ร บสม ครพน กงานบร การ ตำแหน งน กการภารโรง ล กจ างช วคราว ฝ ายบร หารท วไป. ผลการแข งข นท กษะภาษาญ ป น ของศ นย เคร อข ายพ ฒนาการเร ยนการสอนภาษาต างประเ. ร บสม ครน กเร ยนช น ม. 1 - 3 เพ อเข าร บการอบรมการประด ษฐ เคร องบ นพล งยาง. แจ งทดเวลาเร ยนคาบละ 40 นาท ในว นท 1 ส งหาคม 2557. ร บสม ครคร อ ตราจ าง สอนว ชาภาษาอ งกฤษ. แจ งผลการค ดเล อกท นการศ กษาโรงเร ยนย พราชว ทยาล ย ป การศ กษา 2557. อ านข าวประชาส มพ นธ ท งหมด. ประช มใหญ สาม ญประจำป สมาคมผ ปกครองและคร ย พราชว ทยาล ย. ว นท 24 ส งหาคม 2557 โรงเร ยนย พราชว ทยาล ย โดยสมาคมผ ปกครองและคร ย พราชว ทยาล ย (ส. ) ได จ ดประช มใหญ สาม ญประจำป และเล อกต ง นายกสมาคมคนใหม แทน นายกสมาคมคนเด มท หมดวาระลง คร งน นายว ร. โรงเร ยนย พราชว ทยาล ย ได จ ดก จกรร�� "ค ายย พราชดร ณธรรม" ร นท 2. ว นท 16 ส งหาคม 2557 โรงเร ยนย พราชว ทยาล ย ได จ ดก จกรรม "ค ายย พราชดร ณธรรม" ร นท 2 เพ อปล กฝ งค ณธรรมจร ยธรรมและค ณล กษณะอ นพ งประสงค ให ก บน กเร ยนใน ระด บช นม ธยมศ กษาป ท 4 ป การศ กษา. ก จกรรมการแข งข นท กษะภาษาญ ป น ของศ นย เคร อข ายพ ฒนาการเร ยนการสอนภาษาต างประเทศท 2. ว นท 15 ส งหาคม 2557 นายว ษณ ไชยแก วเมร ผ อำนวยการโรงเร ยนย พราชว ทยาล ย เป นประธานเป ดก จกรรมการแข งข นท กษะภาษาญ ป น ของศ นย เคร อข ายพ ฒนาการเร ยนการสอนภาษาต างประเทศท 2 สพม. เขต 34 ณ โร. ร วมถวายพระพร เน องในวโรกาสว นเฉล มพระชนมพรรษา สมเด จพระนางเจ าส ร ก ต พระบรมราช น นาถ. ว นท 12 ส งหาคม 2557 นายว ษณ ไชยแก วเมร ผ อำนวยการโรงเร ยนย พราชว ทยาล ยพร อมผ บร หารและคร ร วมถวายพระพร เน องในวโรกาสว นเฉล มพระชนมพรรษา สมเด จพระนางเจ าส ร ก ต พระบรมราช น นาถ ณ หอประช มม. พ ธ ถวายพระพรช ยมงคลและถวายราชสด ด เฉล มพระเก ยรต สมเด จพระนางเจ าส ร ก ต พระบรมราช น นาถาส ร ก ต. ว นท 8 ส งหาคม 2557 นายว ษณ ไชยแก วเมร ผ อำนวยการโรงเร ยนย พราชว ทยาล ย พร อมคณะผ บร หาร คร น กเร ยนและผ ปกครองน กเร ยน ร วมประกอบพ ธ ถวายพระพรช ยมงคลและถวายราชสด ด เฉล มพระเก ยรต สมเด จพร. พ ธ ทำบ ญต กบาตรพระสงฆ จำนวน 83 ร ป เน องในวโรกาสว นเฉล มพระชนมพรรษา สมเด จพระนางเจ าส ร ก ต พระ. เม อว นท 8 ส งหาคม 2557 โรงเร ยนย พราชว ทยาล ยโดย นายว ษณ ไชยแก วเมร ผ อำนวยการโรงเร ยนพร อมคณะผ บร หาร คร น กเร ยนและผ ปกครองน กเร ยน ร วมพ ธ ทำบ ญต กบาตรพระสงฆ จำนวน 83 ร ป เน องในวโรก. พ ธ มอบท นการศ กษา ประจำป การศ กษา 2557. โรงเร ยนย พราชว ทยาล ย ได จ ดพ ธ มอบท นการศ กษา ว นท 31 กรกฎาคม 2557 ณ หอประช มอาคารนวร ตน โดยม สมาคมศ ษย เก าย พราชว ทยาล ย พร อมคณะกรรมการบร หารมอบท นการศ กษา ประจำป 2557 ให แก น กเร ยน. การแข งข น เกมคำนวณคณ ตศาสตร ช งชนะเล ศประเทศไทยคร งท 3. น กเร ยนคนเก ง ในโครงการ Sunburst Youth Camp. คนเก งก ฬาเยาวชนแห งชาต ภาค 5 คร งท 30 "ท ลอซ เกมส ". การแข งข นโครงงานว ทยาศาสตร สาขาว ทยาศาสตร ประย กต. การแข งข นท กษะคณ ตศาสตร. คนเก งการแข งข นก ฬาหมากร กไทย. น กเร ยนคนเก งท งหมด. ระบบสารสนเทศโรงเร ยนย พราชว ทยาล ย. อ เมล สำหร บ โรงเร ยนย พราชว ทยาล ย. ระบบการเปล ยนรห สผ านเพ อใช งานระบบ. ระบบส ง SMS ออนไลน. ระบบด การมาเร ยนของน กเร ยน. สร ปการมาปฎ บ ต ราชการ ประจำว น. คร ท ปร กษา. ว นน : 1,527 คน. เม อวาน : 1,909 คน. เด อนน : 110,560 คน. ป น : 447,904 คน. ท งหมด : 1,025,694 คน. เร มน บสถ ต 06 ม ถ นายน พ. - - หน วยงานภายนอก - -. - - - - - เว บไซต หน วยงานภายนอก - - - - -. สำน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน. เขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษา เขต 34. สมาคมรองผ อำนวยการสถานศ กษาจ งหว ดเช ยงใหม. เช ยงใหม เขต 1. สถาบ นส งเสร มการสอนว ทยาศาสตร และเทคโนโลย. กองท นบำเหน จบำนาญข าราชการ (กบข. บร หารงานม ธยมศ กษาตอนปลาย. ระบบคำนวณบำเหน จบำนาญล วงหน า. สมาคมผ ปกครองและคร ย พราชว ทยาล ย. สมาคมศ ษย เก าย พราชว ทยาล ย. - - สถานศ กษา - -. - - - - โรงเร ยนในส งก ด สพม. 34 - - - -. โรงเร ยนย พราชว ทยาล ย. โรงเร ยนว ฒโนท ยพาย พ. โรงเร ยนกาว ละว ทยาล ย. โรงเร ยนดอยสะเก ดว ทยาคม. โรงเร ยนแม ออนว ทยาล ย. โรงเร ยนนวม นทราช ท ศ พาย พ. โรงเร ยนแม ร มว ทยาคม. โรงเร ยนแม หอพระว ทยาคม. โรงเร ยนส นป า ...
 7. Captured Keywords
  หน าแรก, เพลงประจำโรงเร ยน, รายละเอ ยด, eoffice, efiling, ฝ ายนโยบายและแผน, ผลงานคร, ผลงานโรงเร ยน, ส อการสอน, โรงเร ยนหอพระ, โรงเร ยนไชยปราการ, โรงเร ยนจอมทอง, the nation, ฐานเศรษฐก จ, ไทยร ฐ, ไทยโพสต, บางกอกโพสต, โฟก สสงขลา, มต ชน, สยามก ฬา

Sub domains:

%Sub Domain:% of PageViewsPageViews per User
86.6%yupparaj.ac.th83.8%2.4
6.6%std04.yupparaj.ac.th13.5%5.0
6.6%new.yupparaj.ac.th2.7%1.0
แสดงความยินดีกับนักเรี ...
http://www.yupparaj.ac.th/
Yupparaj.ac.th
Yupparaj.ac.th website is worldwide ranked #426,702 on Alexa (which is similar to outbacksteakhouse.co.jp, laudaair.com, brestobl.com, china114.net, salamandrarecords ...
http://www.metaheaders.net/www.yupparaj.ac.th.html
yupparaj.ac.th
ytupparaj.ac.th: y6upparaj.ac.th: y7upparaj.ac.th: yyupparaj.ac.th: yhupparaj.ac.th: ygupparaj.ac.th: tyupparaj.ac.th: 6yupparaj.ac.th: 7yupparaj.ac.th: yyupparaj.ac.th
http://www.urlanalytic.com/yupparaj.ac.th
Yupparaj Wittayalai School( www.yupparaj.ac.th ) | Facebook
To interact with Yupparaj Wittayalai School( www.yupparaj.ac.th ) you need to sign up for Facebook first.
http://www.facebook.com/pages/Yupparaj-Wittayalai-School-wwwyupparajacth-/102842346452670
Yupparaj Wittayalai School | Chiang Mai - AjarnJobspace.com ...
Yupparaj Wittayalai School is the most well-known government school, located on Prapokklao Road, Amphur Muang, Chiang Mai.
http://www.ajarnjobspace.com/school-lVtaWQ%3D%3D.htm
Yupparaj Wittayalai School | Chiang Mai - AjarnJobspace.com ...
Yupparaj Wittayalai School. This page provides information about Yupparaj Wittayalai ... school with International and English Program. Website: www.yapparaj.ac.th
http://www.ajarnjobspace.com/school-lWBfWg%3D%3D.htm
Yupparaj English Program | The Premier Bilingual Education in ...
Sawatdee – Welcome to the Yupparaj English Program (YEP) The YEP is a quality bilingual high school that enables students between 12 and 18-years-old to achieve ...
http://www.yupparajep.net/
ถวายอาลัยสมเด็จพราะเจ้ ...
http://www2.yupparaj.ac.th/
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ...
You are the visitor number since September 1997. School e-mail : school@yupparaj.ac.th; webmaster : webmaster@yupparaj.ac.th Look better with IE on screen 1024x768 or ...
http://www2.yupparaj.ac.th/index.html
About | Yupparaj English Program
Our School. The Yupparaj Wittalayai School was the first government school in Chiang Mai. The land for the school was donated by Her Royal Highness Princess Jao ...
http://www.yupparajep.net/about/
No Coupons found for this website.

500 characters left

Your Review: (5 out of 5)
refresh captcha


Reviews
Server Information
IP Address: 61.19.145.2
Server:Apache/2.2.8 (Win32) PHP/5.2.6
Powered By:PHP/5.2.6
Traffic% of Internet UsersReach
1 day: 771,627 0.0004% 605,340
7 days: 500,270 0.00045% 377,437
1 month: 411,189 0.0005% 325,585
3 months: 491,241 0.00041% 381,731
PageViews% of Internet PageViewsPage Views Per User
1 day: 904,610 0.000004% 1
7 days: 937,211 0.000005% 1.2
1 month: 743,076 0.000007% 1.4
3 months: 892,942 0.000005% 1.3
UsersCountryRank Within Country% of overall PageViews
97.5%Thailand4,07292.9%
2.5%Other Countries~7.0%
UsersCityRank in City% of overall PageViews
75.0%Bangkok (Thailand)1,78477.5%
5.2%Nishinomiya (Japan)1,7513.3%
2.7%Nonthaburi (Thailand)2,2182.5%
17.2%OTHER ~16.6%
Site Disclaimer:

All trademarks are the property of their respective owners. The facts, figures, reviews, records, stats, and other data presented on this page is for suggestion and information purposes only. PageGlimpse.com is not responsible for any incorrect or incomplete information. PageGlimpse.com does not take responsibility for any user-reviews of websites inside its resource and reserves the right to keep or remove those. It is highly recommended that you review all the data for accuracy.