Sponsored Link:

Page Analysis

zso.tarnow.pl

aktualnosci_kategoria
Kształcenie licealne oraz w technikum w kierunkach: odzieżowym i meblarskim. Informacje dla kandydatów, prace dyplomowe uczniów, historia i patron szkoły.
http://zso.tarnow.pl/
898 ratings.1496 user reviews.
 • Links: 12
 • Speed: (0.706 seconds) 16% of sites are slower.

Web page information

 1. Title
  aktualnosci_kategoria
 2. < meta > Description
  Kształcenie licealne oraz w technikum w kierunkach: odzieżowym i meblarskim. Informacje dla kandydatów, prace dyplomowe uczniów, historia i patron szkoły.
 3. < meta > Keywords
  Szkoła Szczepanika, ZSOIT, zsoit, ZSOiT, Tarnów, 14lo, technikum nr5 tarnów, XIV LO Tarnów
 4. Keywords hit in search results
  2012r absolwentó adsense aktualnosci aktualności am+0200 backlink beskid checker compression diecezja dynamiczny dyplomowe dyrekcja działalność działalności działań edukacyjno following grono historia informacje joomla kandydató kanior kategoria keywords kierunkach komunalnych kształcenie licealne luszowice maria meblarskim nadzorowanie nazwisko oddziału odpadó odpowiedzialnych odzieżowym osó państwo patron paulina pedagogiczne pikul portalowy prace przez psó ranks rekreacyjną rozpoczął sądecki serdecznie sierpnia sites składowania słuchaczy swoją system szanowni szkoły tarnó tarnow tarnowie technikum telefon terenie terminarza treścią trzeciego ucznió uniwersytetu uroczyste urzędy ustalone version webmail wieku world wpisany wycieczkę wykaz wykładó zadania zakład zakładu zakończenie zakończeniem zakres zaprasza zapraszamy zarządzania związku
 5. Search Engine Recommended Keywords
  Tarnow Garden Center, Tarnow Casual Furniture, Tarnow Center, Tarnow Chicopee MA, Tarnow Miasto, Tarnow Poland, Tarnow Doors, Nieruchomosci Tarnow,
 6. Captured Content
  Dla gimnazjalistĂłw.Informacje dla rodzicĂłw. SamorzÄ dowe WieĹ ci. Od togi do bikini. Szanowni Nauczyciele, Pracownicy i Uczniowie SzkoĹ y Szczepanika! Niech rok 2014/2015 peĹ en bÄ dzie planĂłw, a kaĹźdy nowy dzieĹ daje szansÄ na ich speĹ nienie. PomyĹ lnego roku szkolnego Ĺźyczy. Uroczyste rozpoczÄ cie roku szkolnego 2014/2015.1 wrzeĹ nia 2014 (poniedziaĹ ek) caĹ a spoĹ ecznoĹ Ä SzkoĹ y Szczepanika rozpocznie nowy rok szkolny 2014/2015. 08.00 - msza Ĺ w. 09.00 - uczniowie klas pierwszych Liceum i Technikum! - uroczyste rozpoczÄ cie roku szkolnego w Auli im. Jana PawĹ a II przy Bazylice Katedralnej. - spotkanie w szkole uczniĂłw wszystkich klas liceum i technikum z wychowawcami. Harmonogram przydziaĹ u sal umieszczony zostanie w budynku szkolnym. Przypominamy, Ĺźe w dniu rozpoczÄ cia roku szkolnego obowiÄ zuje strĂłj galowy. NajwaĹźniejsze terminy roku szkolnego 2014/2015.25.09.2014r. - zebrania rodzicĂłw klas programowo najwyĹźszych,. - MaĹ opolska Noc NaukowcĂłw,. - ogĂłlnoszkolne zebrania z rodzicami,. - konsultacje dla rodzicĂłw,. - zakoĹ czenie zajÄ Ä I semestru,. - zimowa przerwa Ĺ wiÄ teczna,. - Ĺ rĂłdroczne zebrania z rodzicami,. - wiosenna przerwa Ĺ wiÄ teczna,. - zakoĹ czenie zajÄ Ä klas programowo najwyĹźszych,. - zakoĹ czenie zajÄ Ä rocznych. Wszystkim uczniom technikum, ktĂłrzy nie dostarczyli aktualnego zaĹ wiadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazaĹ zdrowotnych do wykonywania zawodu przypominamy, Ĺźe ostateczny termin upĹ ywa dnia. 1 wrzeĹ nia 2014r. OdbiĂłr dyplomĂłw egzaminĂłw zawodowych. (piÄ tek) w godzinach 9-12 (sala nr 2) wydawane bÄ dÄ dyplomy egzaminĂłw zawodowych absolwentom Technikum Nr 5 wszystkich kierunkĂłw ksztaĹ cenia. Pomoc socjalna dla uczniĂłw w roku szkolnym 2014/2015. Wyprawka szkolna (szczegóŠowe informacje dostÄ pne sÄ. Uczniowie klas III mogÄ staraÄ siÄ o dofinansowanie do podrÄ cznikĂłw szkolnych, gdy speĹ niajÄ poniĹźsze warunki:. Kryterium dochodowe nie przekracza 539 zĹ netto na osobÄ (bez wzglÄ du na miejsce zamieszkania), DO WNIOSKU NALEĹťY DOĹ Ä CZYÄ : â aktualne zaĹ wiadczenie (decyzjÄ ) o korzystaniu ze Ĺ wiadczeĹ rodzinnych w formie zasiĹ ku rodzinnego lub dodatku do zasiĹ ku rodzinnego z adnotacjÄ , Ĺźe dochĂłd na osobÄ w rodzinie w 2012 r. nie przekracza 539 zĹ â jeĹźeli w zaĹ wiadczeniu brak adnotacji o ww. kwocie wnioskodawca winien napisaÄ jÄ w oĹ wiadczeniu;. W razie braku ww. zaĹ wiadczenia / decyzji do wniosku naleĹźy doĹ Ä czyÄ dokumenty potwierdzajÄ ce dochody wszystkich peĹ noletnich czĹ onkĂłw rodziny w 2012 r. Poza kryterium dochodowym, jeĹźeli rodzina znajduje siÄ w trudnej sytuacji Ĺźyciowej/losowej z powodu m. ubĂłstwa, sieroctwa, bezdomnoĹ ci, bezrobocia, niepeĹ nosprawnoĹ ci, dĹ ugotrwaĹ ej lub ciÄ Ĺźkiej choroby, przemocy w rodzinie, wielodzietnoĹ ci, alkoholizmu, narkomanii, zdarzenia losowego, sytuacji kryzysowej itp. Warunkiem otrzymania dofinansowania dla w/w uczniĂłw jest posiadanie orzeczenia o potrzebie ksztaĹ cenia specjalnego. Wnioski, jak teĹź szczegóŠowe informacje sÄ dostÄ pne na stronie szkoĹ y oraz stronie; edunet. Do 9 wrzeĹ nia naleĹźy skĹ adaÄ wymagane dokumenty potwierdzajÄ ce sytuacjÄ rodzinnÄ u pedagoga szkolnego. Na potrzeby rozliczenia â wyprawki szkolnejâ naleĹźy gromadziÄ indywidualne faktury VAT (do 445 zĹ ) potwierdzajÄ ce tylko zakup podrÄ cznikĂłw zgodnych z programem nauczania. Uczniowie zameldowani w Tarnowie, u ktĂłrych dochĂłd na czĹ onka rodziny nie przekracza 456 zĹ netto na osobÄ , mogÄ pobieraÄ wnioski o przyznanie stypendium socjalnego u pedagoga szkolnego od 2 wrzeĹ nia. WypeĹ nione wnioski z zaĹ Ä cznikami naleĹźy skĹ adaÄ do 15 wrzeĹ nia. Uprawnieni do otrzymania stypendium bÄ dÄ musieli przedstawiÄ faktury potwierdzajÄ ce, Ĺźe Ĺ rodki finansowe otrzymane w ramach stypendium zostaĹ y wydane na cele edukacyjne. Uczniowie mieszkajÄ cy poza trenem Tarnowa o stypendium socjalne pytajÄ w swoich Gminach. ZasiĹ ek Losowy â jeĹ li rodzina znajdzie siÄ w trudnej sytuacji Ĺźyciowej/ losowej z powodu m. ubĂłstwa, siero ...
 7. Captured Keywords
  kontaktinformator, regulamin rekrutacji, podrä czniki, statut zsoit, edziennik, wychowanie, sukcesy, o nas, wprowadzenie, internat, biblioteka, galicyjski geniusz, dzieje kamienicy, zapomniany wynalazca, fundacja szczepanika, trendy, tkaniny, fryzury, magdalena siedlik, godz, uczniowie technikum, tutaj, tarnow, pl/wyprawka szkolna, stypendium socjalne, egzaminy poprawkowe, od godz, harmonogram egzaminăłw, , godz, wszystkim, zlot gwiaĺšdzisty, dlaczego, gratulujemy, uwaga, marcina, o godz, ii to, marcina 5km, marcina6,5km, marcina 11km, nie czekaj, i tf, iii tf, iiitf, adamczyk, s, hanek, p, mika, p, olszăłwka, p, witek, e, janiec, g, kocik, gagatek, trzymajcie kciuki, gimnazjalisto, gimnazjaliĺ ci, obejrzyjcie, wybierzcie, wiä cej…, akcja flaga, jana szczepanika, fundacja im

DMOZ Directory Information

 • Directory Title:
  Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych im. Jana Szczepanika w Tarnowie
 • Directory Description:
  Kształcenie licealne oraz w technikum w kierunkach: odzieżowym i meblarskim. Informacje dla kandydatów, prace dyplomowe uczniów, historia i patron szkoły.
 • Keywords:
  Polska Regionalne Małopolska Tarnów
 • Categories:
  1. World → Polski → Regionalne → Europa → Polska → Małopolskie → Miejscowości → Tarnów → Nauka i edukacja → Szkoły → Zespoły szkół
  2. World → Polski → Regionalne → Europa → Polska → Małopolskie → Miejscowości → Tarnów → Urzędy
 

Sub domains:

%Sub Domain:% of PageViewsPageViews per User
5.6%zksunia.tarnow.pl18.5%31.1
11.2%up.tarnow.pl17.9%14.9
11.2%tarnow.pl17.5%14.6
1.8%futsal.tarnow.pl8.6%44.2
7.5%edunet.tarnow.pl6.8%8.5
3.7%vii-lo.tarnow.pl5.6%14.0
5.6%student.tarnow.pl3.8%6.4
9.4%diecezja.tarnow.pl3.6%3.6
7.5%unia.tarnow.pl3.0%3.8
3.7%forum.tarnow.pl2.8%7.0
1.8%zstz.tarnow.pl1.8%9.2
1.8%zkm.tarnow.pl1.6%8.2
3.7%wsz.tarnow.pl1.0%2.5
1.8%foto.tarnow.pl1.0%5.2
3.7%azoty.tarnow.pl0.8%2.0
1.8%sp18.tarnow.pl0.8%4.1
1.8%zdrowy.tarnow.pl0.8%4.1
4.2%muzeum.tarnow.pl0.7%1.5
5.6%sp15.tarnow.pl0.6%1.0
1.8%mado.tarnow.pl0.4%2.0
1.8%zmt.tarnow.pl0.4%2.0
1.8%zsp.tarnow.pl0.4%2.0
1.8%alkad.tarnow.pl0.2%1.0
1.8%automatyka.tarnow.pl0.2%1.0
1.8%granimex.tarnow.pl0.2%1.0
1.8%i-lo.tarnow.pl0.2%1.0
1.8%tce.tarnow.pl0.2%1.0
1.8%v-lo.tarnow.pl0.2%1.0
1.8%wisloka.tarnow.pl0.2%1.0
1.8%zso.tarnow.pl0.2%1.0
Aktualności - Zakład Składowania Odpadów Komunalnych w Tarnowie
zsok tarnów ... prąd: Na terenie Zakładu Składowania Odpadów Komunalnych w Tarnowie w ...
http://zsok.tarnow.pl/
aktualnosci_kategoria
Kształcenie licealne oraz w technikum w kierunkach: odzieżowym i meblarskim. Informacje dla kandydatów, prace dyplomowe uczniów, historia i patron szkoły.
http://www.zso.tarnow.pl/
S O P
Joomla! - dynamiczny system portalowy i system zarządzania treścią ... Szanowni Państwo W związku z zakończeniem 31 sierpnia 2012r. działalności Oddziału w ...
http://www.sop.zso.tarnow.pl/
Aktualności
Joomla! - dynamiczny system portalowy i system zarządzania treścią ... Serdecznie zapraszamy słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku na uroczyste zakończenie ...
http://www.utw.zso.tarnow.pl/
06/24/2012 01:43:31 am+0200 - Open WebMail
use HTTP compression: Open WebMail version 2.30 Help?
http://poczta.zso.tarnow.pl/
Azyl - Zakład Składowania Odpadów Komunalnych w Tarnowie
zsok tarnów ... Azyl dla Psów w Tarnowie rozpoczął swoją działalność w 1999 r. na ...
http://zsok.tarnow.pl/?azyl,7
Aktualności
wpisany przez paulina pikul dyrekcja i grono pedagogiczne inlo. zaprasza sŁuchaczy i absolwentÓw szkoŁy na wycieczkĘ edukacyjno - rekreacyjnĄ w beskid sĄdecki
http://www.1nlo.zso.tarnow.pl/
Wykaz osób odpowiedzialnych za ustalone zadania
Wykaz osób odpowiedzialnych za ustalone zadania ... Imię i nazwisko. Zakres działań. Telefon / mail. Kanior Maria. Nadzorowanie terminarza wykładów ...
http://zso.tarnow.pl/~utw/index_pliki/Page2532.htm
Tarnow.pl Site Info
zso.tarnow.pl. 5.28% ... tarnow.pl is one of the top 100,000 sites in the world and is in the Urzędy ...
http://www.alexa.com/siteinfo/tarnow.pl
www.luszowice.diecezja.tarnow.pl - Backlink checker, Adsense Sites ...
www.luszowice.diecezja.tarnow.pl ranks in top 10 for the following keywords: ... N/A: 80.85.225.114 (1) None: www.1nlo.zso.tarnow.pl
http://reverseinternet.com/domain/www.luszowice.diecezja.tarnow.pl
No Coupons found for this website.

500 characters left

Your Review: (5 out of 5)
refresh captcha


Reviews
Server Information
IP Address: 217.144.201.6
Server:Apache/2.2.22 (Ubuntu)
Powered By:PHP/5.3.10-1ubuntu3.13
Traffic% of Internet UsersReach
1 day: 72,969 0.0029% 66,189
7 days: 69,731 0.0025% 73,385
1 month: 72,587 0.00242% 74,570
3 months: 78,899 0.0022% 80,426
PageViews% of Internet PageViewsPage Views Per User
1 day: 144,007 0.000055% 1.9
7 days: 89,530 0.000086% 3.5
1 month: 93,791 0.000078% 3.4
3 months: 101,877 0.000069% 3.27
UsersCountryRank Within Country% of overall PageViews
96.3%Poland94897.8%
1.9%Great Britain (UK)144,8011.4%
1.8%Other Countries~0.9%
UsersCityRank in City% of overall PageViews
28.2%Tarnów (Poland)940.1%
8.5%Warsaw (Poland)1,6417.8%
5.2%Cracow (Poland)9892.3%
4.4%Rzeszów (Poland)2115.0%
3.2%London (Great Britain (UK))17,9465.1%
3.0%Gorlice (Poland)261.8%
1.8%Zakliczyn (Poland)152.7%
1.4%Lodz (Poland)2,2810.6%
1.3%Wroclaw (Poland)3,3080.5%
1.2%Polska (Poland)7472.0%
1.1%Poznan (Poland)3,9500.4%
1.1%Katowice (Poland)1,2351.5%
1.0%Bydgoszcz (Poland)1,2231.5%
0.9%Tuchów (Poland)201.9%
0.8%Mielec (Poland)1861.2%
0.8%Brzesko (Poland)1350.3%
0.6%Bochnia (Poland)1430.6%
0.6%Debica (Poland)1670.5%
0.6%Szczecin (Poland)3,2250.3%
0.6%Bialystok (Poland)1,9240.1%
0.6%Lezajsk (Poland)1650.4%
0.6%Nowy Sacz (Poland)1830.3%
0.6%Gwoznica Gorna (Poland)281.0%
0.5%Wrzesnia (Poland)2210.4%
0.5%Andrychów (Poland)2380.2%
0.4%Lomza (Poland)4310.3%
0.4%Wloclawek (Poland)1,0400.1%
29.5%OTHER ~21.1%
Site Disclaimer:

All trademarks are the property of their respective owners. The facts, figures, reviews, records, stats, and other data presented on this page is for suggestion and information purposes only. PageGlimpse.com is not responsible for any incorrect or incomplete information. PageGlimpse.com does not take responsibility for any user-reviews of websites inside its resource and reserves the right to keep or remove those. It is highly recommended that you review all the data for accuracy.