Sponsored Link:

Page Analysis

reg.sut.ac.th

ระบบทะเบียนและประเมินผล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
นครราชสีมา
http://reg.sut.ac.th/
541 ratings.902 user reviews.
 • Links: 16
 • Speed: (1.669 seconds) 41% of sites are slower.
 • Online Since: Oct 9, 1998

Web page information

 1. Title
  ระบบทะเบียนและประเมินผล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
 2. < meta > Description
  นครราชสีมา
 3. Keywords hit in search results
  announced ereport facebook keyword login myhora regis rmutsv suranaree sutfund sutonline technology topic university unregister weloveplate เข้าสู่ระบบ ก่อนที่นักศึกษาจะเข้าไปลงทะเบียนได้ ขอเชิญฟังรายการวิทยุของมหาวิทยาลัย ทราบผลการศึกษาผ่านทางเว็บไซต์ ทะเบียน ทุกประเภท ประกาศเรื่อง ประกาศงดการเรียนการสอนภาค มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีส มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ระบบทะเบียนและประเมินผ รายละเอียดที่เว็บไซต์งานทุนการศึกษา สำนักงานการทะเบียนและป
 4. Search Engine Recommended Keywords
  Definition Sut, Char Hun Sut, Swim Suts, Soot, Society of Underwater Technology, Sut Medical Abbreviation, Sut Jhally, Sut Wi-Fi,
 5. Captured Content
  ผ สำเร จการศ กษา ป การศ กษา 2556. กรอกข อม ลผ สำเร จการศ กษาและภาวะการม งานทำของบ ณฑ ต ป การศ กษา 2556 ล นร บรางว ล. - เล อก Login เข าส ระบบ คล กท เมน 'กรอกข อม ลภาวะการม งานทำผ จบการศ กษา'. แจ งความประสงค เข าร บพระราชทานปร ญญาบ ตร. - เล อก Login เข าส ระบบ คล กท เมน 'การเข าร บปร ญญา'. ข าว น ดหมาย ป ญหาการลงทะเบ ยน จากอาจารย /สำน กว ชา. สำหร บน กศ กษาท จบการศ กษาแล ว ประสงค จะขอเอกสารทางการศ กษา ให Log in เข าส ระบบท น. เล อกเมน ขอเอกสาร Online - สอบถามการขอเอกสาร โทร. 044-223-028 - การเข าส ระบบ โทร. เล อกเข ากล มว ชาเฉพาะสาขาว ชาเทคโนโลย สารสนเทศ. สาขาว ชาเทคโนโลย สารสนเทศ กำหนดให น กศ กษาร นป การศ กษา 2556 เล อกเข าส งก ดหล กส ตรผ าน WebSite. ศ นย บร การการศ กษา. ในระหว างว นท 8 ก นยายน - 12 ก นยายน 2557 น เท าน น. ว ธ การเล อก. ประกาศโดย ฝ ายทะเบ ยนน กศ กษา. ว นท ประกาศ 27 ส งหาคม 2557.2. รายช อผ สำเร จการศ กษาท จะเข าพ ธ ร บพระราชทานปร ญญาบ ตร ประจำป การศ กษา 2556. ตรวจสอบรายช อผ สำเร จการศ กษา เข าร บพระราชทานปร ญญาบ ตร ประจำป การศ กษา 2557 ร นท 18 ในว นจ นทร ท 17 พฤศจ กายน 2557. ประกาศโดย ฝ ายประมวลผลและข อม ลบ ณฑ ต. ว นท ประกาศ 26 ส งหาคม 2557.3. การร บเอกสารสำเร จการศ กษา ภาคการศ กษาท 3/2556 (เพ มเต ม). เทคโนโลย ส รนาร 111 ถ. มหาว ทยาล ย ต. ประกาศโดย ฝ ายประมวลผลและข อม ลบ ณฑ ต. ว นท ประกาศ 25 ส งหาคม 2557.4. ประเม นการสอน Online ประจำภาคการศ กษา 1/2557. มหาว ทยาล ยได เป ดระบบการประเม นการสอน Online ประจำภาคการศ กษา 1/2557 น กศ กษาสามารถเข าทำการประเม นการสอนได ต งแต ว นน ถ ง 29 ต ลาคม 2557 (รายละเอ ยดว ธ การประเม น). ท งน รายช อน กศ กษาผ ทำการประเม นการสอนจะถ กร กษาไว โดยถ อเป น ความล บ ผ สอนไม สามารถทราบได หากพบป ญหาอ ปสรรคในการกรอกข อม ลกร ณาต ดต อ งานประเม นการสอน สถานพ ฒนาคณาจารย โทร. หมายเหต : น กศ กษาท ทำการประเม นการสอนอย างครบถ วน (ประเม นอาจารย /ประเม นตนเอง/ประเม นสภาพแวดล อม) จ กม ส ทธ ในการเข าช งรางว ลสน บสน นก จกรรมการประเม นการสอน โดยรายช อผ โชคด จะประกาศผ านทางเว บไซต. th ในภาคการศ กษาถ ดไป. ว นท ประกาศ 20 ส งหาคม 2557.5. เปล ยนช อห อง cadcam 1-3 ท อาคารเคร องม อ 5 และอาคารเคร องม อ 6. ห องเร ยนปฏ บ ต การคอมพ วเตอร ท อาคารเคร องม อ 5 และเคร องม อ 6 ได เปล ยนช อจาก cadcam I ท F5 เป น ห องปฏ บ ต การคอมพ วเตอร 9 (Lab com 9) และห อง cadcam II ท F6 เป นช อห องปฏ บ ต การคอมพ วเตอร 10 (Lab com 10) ห อง cadcam III ท F6 เป นห องปฏ บ ต การคอมพ วเตอร 11 (Lab com 11). ว นท ประกาศ 6 ส งหาคม 2557.6. ร วมตอบแบบสอบถามเพ อต ดตามการปฏ บ ต งานพ เล ยงทางว ชาการ ป การศ กษา 2557. ขอเช ญร วมตอบแบบสอบถามเพ อต ดตามการปฏ บ ต งานพ เล ยงทางว ชาการ ป การศ กษา 2557 ได ต งแต ว นน - ว นท 30 ก นยายน 2557. - แบบสอบถามสำหร บ นศ. ช นป ท 1. - แบบสอบถามสำหร บ นศ. พ เล ยงทางว ชาการ. ว นท ประกาศ 4 ส งหาคม 2557.7. การสอบภาษาต างประเทศสำหร บน กศ กษาระด บปร ญญาเอก (EPT) ภาค 1/2557. น กศ กษาระด บปร ญญาเอก สามารถลงทะเบ ยนผ านทาง Web ในว ชา 900014 English Proficiency Test (EPT) โดยม แนวปฏ บ ต ด งน. หากม ข อสงส ยต ดต อได ท ฝ ายตารางสอนตารางสอบ โทร. 3019, 3022 - 3. ว นท ประกาศ 15 กรกฏาคม 2557.8. ปฏ ท นชำระเง น [สำหร บน กศ กษาท นท กระด บการศ กษา] ภาคการศ กษาท 1/2557. เพ อให การร บเง นชำระเง นส วนเก นท น และค าใช จ ายอ นๆ ท ไม ได ร บจากท น เช น ค าหอพ ก, ค าไฟฟ า, เง นประก นท วไป, ค าธรรมเน ยมลดรายว ชา ฯลฯ จ งกำหนดให น กศ กษาท นท กระด บการศ กษาชำระเง นผ านธนาคาร ด งน. ชำระเง นท เคาน เตอร ธนาคาร (ตามท มหาว ทยาล ยกำหนด) ท กสาขาท วประเทศ ได ต งแต ว นท 11 ก. 57 ถ ง ว นท 25 ก. 57 [พร อมน กศ กษาปกต ] และ ระหว างว นท 31 ส. 57 ถ ง ว นท 10 ก. ต ดบ ญช ธนาคาร (ห กจากบ ญช เง นฝากของน กศ กษา) คร งท 1 ว นท 29 ก. 57 และ คร งท 2 ว นท 11 ก. หากน กศ กษาท นไม ชำระเง นค าหอพ ก และค าไฟฟ า ตามระยะเวลาท กำหนด จะถ กปร บชำระเง นค าหอพ กล าช าว นละ 50 บาท และปร บค าไฟฟ าล าช าว นละ 10 บาท[เร มปร บชำระเง นค าหอพ ก และค าไฟฟ าล าช า ต งแต ว นท 11 ก. 01 : ปฏ ท นสำหร บน กศ กษาท น. ประกาศโดย งานการเง นน กศ กษา. ว นท ประกาศ 8 กรกฏาคม 2557.9. น กศ กษาใหม ร บสม ดบ ญช ธนาคารไทยพาณ ชย. น กศ กษาใหม ร นป 2557 ท เป ดบ ญช ก บธนาคารไทยพาณ ชย สามารถต ดต อขอร บสม ดบ ญช ท ธนาคารไทยพาณ ชย สาขามหาว ทยาล ยเทคโนโลย ส รนาร ต งแต บ ดน เป นต นไป. ประกาศโดย ฝ ายทะเบ ยนน กศ กษา. ว นท ประกาศ 3 กรกฏาคม 2557.10. ด วนท ส ด! ดาวน โหลดหน งส อร บรอง. เน องจากกรมบ ญช กลางได เปล ยนแปลงเก ยวก บการเบ กจ ...
 6. Captured Keywords
  ข าวประกาศ, ประกาศเร อง, รายละเอ ยด, นครราชส มา

Sub domains:

%Sub Domain:% of PageViewsPageViews per User
53.9%sut.ac.th66.0%12.1
2.8%sutonline.sut.ac.th19.6%68.6
2.8%reg2.sut.ac.th3.5%12.1
5.6%physics3.sut.ac.th2.0%3.5
5.6%reg3.sut.ac.th1.7%3.0
14.2%ird.sut.ac.th1.4%1.0
8.5%clrem-opac.sut.ac.th1.2%1.3
5.6%web.sut.ac.th1.2%2.0
2.8%technopolis.sut.ac.th1.2%4.0
8.5%reg.sut.ac.th0.9%1.0
6.2%eng.sut.ac.th0.6%1.0
2.8%ccsmail.sut.ac.th0.6%2.0
2.8%ceit.sut.ac.th0.3%1.0
ระบบทะเบียนและประเมินผ ...
... 2555 ทุกประเภท รายละเอียดที่เว็บไซต์งานทุนการศึกษา http://web.sut.ac.th/dsa/sutfund
http://reg.sut.ac.th/registrar/home.asp?avs=41081.8855439815
ระบบทะเบียนและประเมินผ ...
ประกาศเรื่อง : 1. ...
http://reg4.sut.ac.th/registrar/home.asp?avs=41067.1697106482
:: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีส ...
Suranaree University of Technology :: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
http://www.sut.ac.th/
:: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีส ...
ที่ http://sutonline.sut.ac.th/ereport: ขอเชิญฟังรายการวิทยุของมหาวิทยาลัย
http://web.sut.ac.th/sutnew/
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุ ...
1. เข้าสู่ระบบ : login ก่อนที่นักศึกษาจะเข้าไปลงทะเบียนได้ ...
http://reg.sut.ac.th/enrollguide.htm
ระบบทะเบียนและประเมินผ ...
news topic : 1. announced by - announced date 22 june 2012 : 2. ประกาศงดการเรียนการสอนภาค 1/2555
http://reg2.sut.ac.th/registrar/home.asp?lang=2
ทะเบียน - keyword
reg.neu.ac.th: 51: weloveplate.com: 52: reg.sut.ac.th: 53: myhora.com: 54: regis.spu.ac.th: 55: reg.ubru.ac.th: 56: reg.utcc.ac.th: 57: regis.rmutsv.ac.th: 58: th-th.facebook.com
http://www.keyrow.com/data/?k=%E0%B8%97%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%9A%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99
˘ˇˆ
, http://reg.sut.ac.th, 3 *4 *!˙ % ! ˜ ,#3 ˝ AIS ! GSM 1800 - * ˘ˇ ˆ˙ ˝ ˛ ˝ ˆ˙ ˚ ˜ ˘ !˜˝ ˚ unregister ˛ !
http://www.sut.ac.th/ces/PR/SMS/การสมัครSMSสำหรับนักศึกษา.pdf
UBU
ประกาศเรื่อง : 1. ...
http://reg.ubu.ac.th/
สำนักงานการทะเบียนและป ...
ทราบผลการศึกษาผ่านทางเว็บไซต์ ...
http://www.reg.chula.ac.th/
No Coupons found for this website.

500 characters left

Your Review: (5 out of 5)
refresh captcha


Reviews
Server Information
IP Address: 203.158.0.201
Server:Microsoft-IIS/6.0
Powered By:ASP.NET
Traffic% of Internet UsersReach
1 day: 176,662 0.0014% 135,939
7 days: 100,544 0.0018% 97,787
1 month: 78,859 0.0021% 83,635
3 months: 65,064 0.00218% 79,634
PageViews% of Internet PageViewsPage Views Per User
1 day: 353,727 0.000018% 1.3
7 days: 155,231 0.000047% 2.7
1 month: 93,654 0.000078% 3.8
3 months: 49,233 0.000146% 6.8
UsersCountryRank Within Country% of overall PageViews
45.2%Thailand1,39468.6%
14.7%China55,30513.8%
12.6%India72,0065.0%
3.1%USA493,3211.4%
2.0%Philippines30,2881.9%
1.9%Great Britain (UK)219,8400.6%
1.7%Egypt36,1190.5%
18.9%Other Countries~8.1%
UsersCityRank in City% of overall PageViews
51.2%Bangkok (Thailand)91334.1%
24.1%Nakhon Ratchasima (Thailand)546.6%
1.9%Chiang Mai (Thailand)5931.1%
1.1%Nonthaburi (Thailand)2,8320.1%
1.0%Khon Kaen (Thailand)1291.6%
0.6%Chanthaburi (Thailand)3730.5%
0.6%Phitsanulok (Thailand)3830.2%
19.5%OTHER ~15.7%
Site Disclaimer:

All trademarks are the property of their respective owners. The facts, figures, reviews, records, stats, and other data presented on this page is for suggestion and information purposes only. PageGlimpse.com is not responsible for any incorrect or incomplete information. PageGlimpse.com does not take responsibility for any user-reviews of websites inside its resource and reserves the right to keep or remove those. It is highly recommended that you review all the data for accuracy.